Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Hoạt động Đảng bộ

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ IX thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 16:41 | 02/08 Lượt xem: 1547

Trong hai ngày 01 - 02/8/2020, Đảng bộ Khối tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam; đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí trong Tổ công tác Tỉnh ủy đứng điểm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Khối và 286 đại biểu đại diện cho trên 4.200 đảng viên toàn đảng bộ tham dự đại hội. 
Quang cảnh Lễ chào cờ tại đại hội 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở phát huy vài trò hạt nhân chính trị và nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, thực hiện thắng lới các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII đề ra.

Cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt, lĩnh vực công tác ở từng ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, GRDP tăng bình quân hằng năm của tỉnh là 10,7%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 75 triệu đồng; đa số các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra đều đạt và vượt; Quảng Nam trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách (có sự điều tiết của Trung ương). Cấp ủy 02 cấp quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chức đảng, diễn biến tư tưởng trong đảng viên, quần chúng; kịp thời thông tin thời sự trong nước, quốc tế, định hướng vấn đề dư luận quan tâm; chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và giáo dục truyền thống; chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, lý luận chính trị cho đảng viên mơi và bồi dưỡng kết nạp Đảng; triển khai đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Chú trọng xây dựng, kiện toàn đội ngũ cấp ủy 02 cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng, quy trình, quy định; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; đảm bảo các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt trong Đảng; thường xuyên theo dõi, quản lý hoạt động của đảng viên trong sinh hoạt và công tác; kết nạp đảng viên mới vượt 28,93% so với nghị quyết đề ra; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ... Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, nâng cao về hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI và tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 
 Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng -
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Khối đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí yêu cầu Đảng bộ Khối tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiêm, tập trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: (1) Xác định đúng vai trò quan trọng và đặc thù của Đảng bộ Khối, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng và thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, góp phần đưa Quảng Nam thành tỉnh phát triển của cả nước; (2) coi trọng việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông trong hoạt động quản lý, điều hành và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư trong và ngoài nước; (3) nâng cao đạo đức công vụ, văn minh công sở, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đổi mới phương pháp, phong cách, lối làm việc, nói đi đôi với làm; (4) chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xem đây là nhiệm vụ then chốt trong sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên, thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ trên tất cả các khâu, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nhân rộng các mô hình thi đua, coi trong và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xây dựng các đoàn thể vững mạnh; (5) đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Về nhiệm vụ đại hội, đồng chí yêu cầu đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý vào các loại báo cáo, văn kiện trình đại hội; sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IX đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, có tính kế thừa, phát triển; bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX.


 
 Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
tặng hoa cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IX

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đồng chí (khuyết 04 đồng chí); bầu 52 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Tại phiên Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, cấp ủy đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 06 đồng chí; đồng chí Bùi Võ Quảng tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Hà trúng cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu UBKT Đảng ủy Khối gồm 04 đồng chí.

Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX thành công tốt đẹp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện trong thời gian tới.

Tác giả: Trọng Lĩnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00004157045

Hôm nay: 4493
Hôm qua: 10921
Tháng này: 59313
Tuần này: 15414
Năm này: 287365