Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhìn lại 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 10:43 | 27/10 Lượt xem: 826

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, là giải pháp hữu hiệu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; trong thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng, đồng bộ, đạt được một số kết quả bước đầu, tạo đà thuận lợi cho việc thực hiện Chỉ thị ở Đảng bộ Khối những năm tiếp theo.

 

 
Đ/c Pham Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 

Tập trung công tác chỉ đạo

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Chỉ thị được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở thực hiện kịp thời, nghiêm túc, bài bản, khoa học ngay từ khâu nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch. 

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị trong các tổ chức đảng trực thuộc; qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt khác, giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu xây dựng và ban hành Kế hoạch số 16-KH/ĐUK, ngày 07/10/2016 để xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, cách thức và chỉ đạo triển khai ở Đảng bộ Khối trong cả nhiệm kỳ. Đến nay, 100% cấp ủy cơ sở đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở cấp mình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngày 14/12/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐUK để tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, gắn với việc triển khai học tập, quan triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tiếp đến, bám sát Kế hoạch số 84-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ngày 21/3/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 23-KH/ĐUK xác định và chỉ đạo những nội dung chủ yếu, cốt lõi cần thực hiện trong năm 2017 như: học tập chuyên đề; đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ; phát huy vai trò của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân... Đến nay, nhiều cấp ủy cơ sở đã cụ thể thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017 ở cấp mình.

Khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhận thấy một số nội dung của Nghị quyết cần kết hợp thực hiện chặt chẽ, tương ứng với Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo xây dựng, ban hành “Khung chuẩn mực gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” áp dụng triển khai trong toàn khối. Mặc dù chưa hoàn hảo, đầy đủ nhưng nó là những tiêu chí  cơ bản để tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên dễ nhớ, dễ làm, dễ liên hệ trong việc học tập và làm theo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyên thực hiện Chỉ thị 05 được cấp ủy 02 cấp đẩy mạnh với nhiều cách làm phong phú, thiết thực, hiệu quả; xem đó nhiệm vụ quan trọng, thương xuyên, liên tục và có tính hệ thống. Ngày 14/12/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK nhằm xác định nội dung, hình thức tuyên truyền chủ yếu đối với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cả nhiệm kỳ. Trong triển khai, cấp ủy 02 cấp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua việc học tập chuyên đề, tác phẩm, gặp mặt, tọa đàm, kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ, thi tìm hiểu, nêu gương “người tốt, việc tốt”, xuất bản báo chí, tác phẩm văn học - nghệ thuật với chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và qua phương tiên thông tin đại chúng...

Mặt khác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chú trọng định hướng tuyên truyền, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề tập trung vào việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Tháng 5 vừa qua, Đảng ủy Khối tổ chức quán triệt nội dung, hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2017 cho cán bộ chủ chốt. Từ đó, cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai cụ thể chuyên đề 2017 cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ở từng cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các cơ quan báo chí thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đảng bộ; tổ chức tuyên truyền trực quan thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc, quê hương... góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng thi đua học tập, làm theo gương Bác.

Nhờ vậy, những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được nhận thức đầy đủ, khắc sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, trong hoạt động, ứng xử hành chính công vụ và đời sống, sinh hoạt đời thường của cán bộ, công chức; góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong hệ thông chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đẩy đủ về nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05; công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến có nơi chưa được quan tâm đúng mức; việc đăng ký học tập, làm theo của cá nhân còn chung chung; một bộ phận đảng viên chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa nghiêm, chưa thường xuyên, chưa gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhiệm vụ học tập và làm theo

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới ở Đảng bộ Khối, thiết nghĩ cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng cần bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Nam để kịp thời cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Hai là, căn cứ Kế hoạch số 23-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng, chỉ đạo thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017 ở cấp mình. 

Ba là, tổ chức tốt việc học tập và vận dung phù hợp, hiệu quả chuyên đề năm 2017 vào sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; xác định và thực hiện một số nội dung đột phá, giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm (nếu có); rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo; làm tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo kế hoạch cá nhân gắn với cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả. Duy trì, tăng cường tuyên truyền nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, chính quyền, đoàn thể; đẩy mạnh các hoạt động sân khấu hóa, sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học - nghệ thuật về chủ đề Chỉ thị 05; chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở 02 cấp. Cấp ủy, UBKT 02 cấp đưa vào nội dung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 ở từng cấp và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch. Định kỳ, tổ chức sơ, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tác giả: Phạm Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Nguyễn Trọng Lĩnh - Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Liên kết web

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 115 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)