Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16:18 | 27/03 Lượt xem: 852

“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...” (1).


 
 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức Tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Chỉ thị) và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng bộ Khối tích cực hưởng ứng, tập trung chỉ đạo thực hiện và bước đầu thu được một số kết quả khả quan. 

Thực tiễn cho chúng ta khẳng định rằng, Chỉ thị  05 trực tiếp góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực gây bức xúc dư luận; cải thiện rõ rệt chất lượng sinh hoạt chi bộ; giữ vững, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Có được kết quả đó là nhờ cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyên với nhiều cách làm hiệu quả; coi trọng công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức học tập chuyên đề, xây dựng quy chế nêu gương, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp va đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương một cách nghiêm túc. Và quan trọng hơn cả, là sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, hành động của đảng bộ đối với chủ trương của Đảng và việc nêu cao ý thức tự giác của cá nhân.

Việc vận dụng, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được thể hiện phong phú trên nhiều lĩnh vực.

Trước hết, xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự hoàn thiện, nhu cầu tự thân đối với tổ chức và cán bộ, đảng viên.

Về chính trị, tư tưởng: Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Do vậy, cấp ủy 02 cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận dụng sáng tạo và bảo vệ lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Khối mở 72 lớp quán triệt nghị quyết, 14 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, 07 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng, 07 lớp thông tin thời sự, vấn đề dư luận quan tâm, 04 lớp học tập chuyên đề Chỉ thị cho cấp ủy cơ sở. Mặt khác, các cấp ủy đảng xây dựng, thực hiện nghiêm quy chế, chương trình, kế hoạch công tác của nhiệm kỳ và hằng năm. Dân chủ được mở rộng trong hội họp, sinh hoạt trên cơ sở đảm bảo tính tập trung; nhiều ý kiến chất lượng, giải pháp khả thi được đề xuất; đã phân công cấp ủy viên theo dõi, nắm bắt, dự sinh hoạt chi bộ và kịp thời giải quyết nảy sinh về chính trị, tư tưởng ở cơ sở.

Sự lớn mạnh của Đảng; vai trò lãnh đạo, niềm tin, uy tín của Đảng đối với nhân dân được giữ vững trên cơ sở thực hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát luôn là chức năng không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo. Trong nhiệm kỳ VIII, cấp ủy 02 cấp tiến hành kiểm tra 214 tổ chức đảng và 342 đảng viên, giám sát 190 tổ chức đảng và 641 đảng viên; UBKT cấp ủy 02 cấp kiểm tra 174 tổ chức đảng và giám sát 177 tổ chức đảng, 192 đảng viên; đã xử lý kỷ luật 03 tổ chức đảng, 82 đảng viên. 

Về tổ chức: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức. Sự lớn mạnh của Đảng bộ Khối được bắt nguồn từ sự lớn mạnh cộng lại của 65 tổ chức cơ sở đảng. Mỗi cấp bộ đảng có chức năng, nhiệm vụ riêng, song lại có quan hệ chặt chẽ với nhau; trong đó, chi bộ trực thuộc luôn giữ vai trò hạt nhân. Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế; cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối luôn tiên phong, gương mẫu thực hiện, tiêu biểu như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Sở Y tế... 

Bác Hồ đã dạy: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”(2). Vì thế, trong hoạt động lãnh đạo, Đảng ủy Khối luôn quan tâm sâu sắc và chỉ đạo thực hiện đúng phương hướng, phương châm, quy trình, quy định của Đảng trên tất cả các khâu của công tác cán bộ. Đến cuối năm 2019, Đảng bộ Khối có 2.539 đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng (67,34%), 344 đảng viên có trình độ sau đại hoc (9,12%); 693 đảng viên có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp (18,38%). Cả nhiệm kỳ, đã kết luận tiêu chuẩn chính trị 566 trường hợp để đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ, cấp ủy; chỉ định bổ sung 68 cấp ủy viên, chuẩn y kết quả bầu bổ sung 19 ủy viên ban thường vụ, chỉ định và chuẩn y kết quả bổ sung 40 đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở.

Về đạo đức: trong 12 điều về Tư cách của Ðảng chân chính cách mạng, Bác Hồ nhấn mạnh, Đảng không phải tổ chức để “làm quan phát tài”. Không như vậy, Đảng sẽ rơi vào thoái hóa, biến dạng, tha hóa, xa dân, tự đánh mất sức mạnh tự bảo vệ. Với ý nghĩa xây dựng Đảng về đạo đức là cơ hội để cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục, hoàn thành nhiệm vụ, nhất là giữ gìn đạo đức cách mạng; Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, sâu rộng Chỉ thị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và nguyên tắc xây dựng Đảng về đạo đức, văn minh theo định hướng nhất quán: (1) Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo, chống giáo điều và xa rời nguyên tắc; trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân, dân tộc Việt Nam; Đảng gắn bó với dân, là người lãnh đạo đồng thời là người đày tớ trung thành của nhân dân. (2) Cán bộ, đảng viên trung với nước hiếu với dân; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; yêu thương, quý trọng con người. (3) Thực hành “nói đi đôi với làm”, nêu gương đạo đức; tu dưỡng đạo đức suốt đời; xây dựng đạo đức đi đôi với chống lại những hiện tượng phi đạo đức. 

Thứ hai, xây dựng Đảng theo đạo đức Hồ Chí Minh trở nên quan trọng và cấp bách trong giai đoạn cách mạng hiện nay

Theo Bác Hồ, chuẩn mực đạo đức đầu tiên cần có của cán bộ, đảng viên là trung với Đảng, với Nước, hiếu với Dân; nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng... Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì Dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc” (3). Mặt khác, cán bộ, đảng viên cần có phẩm chất yêu thương, quý trọng con người, yêu nước thương nòi, sống có tình có nghĩa. 

Hằng năm, ở Đảng bộ Khối, cán bộ, đảng viên đều phải đăng ký và thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo Bác và các nghị quyết, chỉ thị, quy định liên quan của Đảng; đồng thời, lấy đó làm một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên. Mặt khác, tổ chức đảng, đảng viên còn phải xây dựng và thực hiện khung chuẩn mực gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan, đơn vị theo đạo đức của Người với phương châm: sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá. Bênh cạnh đó, cán bộ, đảng viên phải tự tôi luyện đạo đức, năng lực, lối sống, tác phong dựa trên 3 nguyên tắc: (1) xây đi đôi với chống; (2) nói đi đôi với làm, gương mẫu đạo đức; (3) tu dưỡng đạo đức hằng ngày, suốt đời. 

Thứ ba, để phát huy vai trò lãnh đạo, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần và học tập, làm theo phong cách lãnh đạo dân chủ, quần chúng, nêu gương của Bác

Bác Hồ đã dạy: “Chúng ta cần phải nâng cao mở rộng dân chủ ra, khuyên gắng cán bộ và đảng viên, bày cho họ suy nghĩ, bày cho họ học hỏi quần chúng, cổ động họ tìm tòi, đề nghị, làm những việc ích lợi cho quần chúng. Khi họ đã có ít nhiều sáng kiến, thì giúp đỡ họ phát triển, khen ngợi cho họ thêm hăng hái”. “Dân chủ, sáng kiến, hăng hái” ba điều ấy có mối quan hệ gắn bó với nhau: có dân chủ mới làm cho cán bộ, quần chúng đề ra sáng kiến; sáng kiến được khen ngợi, thì những người đó càng thêm hăng hái và người khác cũng học theo. 

Bởi vậy, trong hoạt động lãnh đạo, Đảng ủy Khối luôn quan tâm chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể phải tuân thủ và hoạt động theo quy chế dân chủ ở cơ sở; người đứng đầu thường xuyên tổ chức đối thoại với quần chúng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xu hướng tư tưởng nhằm bổ sung, điều chỉnh đường lối, chủ trương cho sát hợp với thực tiễn. Đối với đảng viên phải thực hiện nghiêm quy định về đảng viên đang công tác giữ mỗi liên hệ với cấp ủy, nhân dân nơi cư trú. Nhờ vậy, tình trang cán bộ lãnh đạo tự tôn, tự đại, không nghe, không hỏi ý kiến cấp dưới và quần chúng cũng từng bước được đẩy lùi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi phong cách lãnh đạo nêu gương cho cán bộ, đảng viên là phong cách nhân văn và hiệu quả. Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy 02 cấp triển khai va chấp hành nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định 101 - QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định 1224-QĐ/TU, ngày 06/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương.

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là phong cách lãnh đạo cơ bản nhất của chính quyền dân chủ. Ở Đảng bộ Khối, cấp ủy 02 cấp, chính quyền đều thực hiện nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phương thức làm việc được đổi mới theo hướng sát nhiệm vụ, sát cơ sở; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được phát huy. Thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được xác định rõ, nhất là quyền, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu trong công tác cán bộ. 

Ứng xử chân thành là phong cách để phát huy tinh thần đoàn kết, cán bộ, công chức nhà nước. Theo đó, mỗi cá nhân cần phải học và làm theo phong cách ứng xử Hồ Chí Minh: Khiêm tốn, nhã nhặn, tôn trọng, chân tình, nồng hậu, tự nhiên với nhân dân như trong một đại gia đình. Ở Đảng bộ Khối, các cơ quan, đơn vị đã tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc và đẩy mạnh phong trào “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT-UBND, ngày 12/10/2012 và Quyết định số 2967/QĐ-UBND, ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn hạn chế nhất định: Một số cấp ủy cơ sở chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; y thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa được phát huy; tự phê bình và phê bình hiệu còn quả thấp. Công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên còn lúng túng. Vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên còn hạn chế...

Để xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới; thiết nghĩ, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Muốn “đạo đức”, “văn minh” thì mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng “trung với nước, hiếu với dân”, “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” và nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để tạo ra thế hệ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Làm cho việc học và noi gương Bác trở thành nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức, cá nhân; thống nhất nhận thức, hiểu đúng, hành động đúng về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bôi nhọ, bóp méo sự thật, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, phá hoại Đảng, Nhà nước, chế độ ta và biểu tượng vĩ đại, thiêng liêng - Hồ Chí Minh.

Ba là, tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 đến cán bộ, đảng viên; trong đó, nhẫn mạnh nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người về xây dựng Đảng và nội dung, biện pháp thực hiện công tác xây Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đưa nội dung chuyên đề trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt đảng. Căn cứ bổn phận và liên hệ với biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt, từng cá nhân xây dựng và thực hiện đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương. Cấp ủy, chi bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện trong sinh hoạt và tiến hành kiểm điểm, đánh giá vào dịp cuối năm.

Bốn là, bám sát và thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 09/12/2016 và Quy định số 205-QĐi/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư khoá XI; Quy định số 1224-QĐi/TU, ngày 06/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Tiếp tục xác định và thực hiện nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, mô hình hay, sáng tạo trong cơ quan, đơn vị.

Năm là, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một tấm gương tốt có lợi bằng một trăm bài diễn thuyết” (4). Lấy gương người tốt để giáo dục lẫn nhau rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn và “là cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Điển hình tiên tiến là nhân tố quan trọng, làm nòng cốt cho phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị. Do đó, tổ chức đảng cần quan tâm nuôi dưỡng, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khẳng định ý nghĩa, vai trò của điển hình để mọi người học tập, noi gương. 

Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, hình thức, nói không đi đôi với làm. Định kỳ, sơ kết, tổng kết và tuyên dương, khen thưởng điển hình để tạo động lực và sức lan tỏa cho các phong trào thi đua yêu nước./.

          ----------------------------------

          (1): Trích Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

          (2): Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H.1995, tr 269.

          (3): Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG, H.2011, tr. 603.

          (4): Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG, H.2002, tr.263.
Tác giả: Nguyễn Trọng Lĩnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00001426700

Hôm nay: 160
Hôm qua: 1992
Tháng này: 31260
Tuần này: 2152
Năm này: 130977