Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng Trường Chính trị tỉnh phát triển toàn diện

Ngày đăng: 16:49 | 23/06 Lượt xem: 38

Trong 5 năm qua (2016-2020), hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tại Trường Chính trị Quảng Nam có chuyển biến tích cực. Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học đúng với Quy chế hoạt động khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành và tình hình thực tế của nhà trường.

Nghiên cứu khoa học là một trong hai chức năng của trường chính trị tỉnh. Ngày 19/5/2021 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn, trong đó nêu 6 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở chuẩn mức 1 và 4 nhiệm vụ ở mức 2.

Để thực hiện chủ trương của Trung ương, Trường Chính trị Quảng Nam tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam Đề án Xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn theo Quy định của Ban Bí thư, trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đảm bảo đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025 theo Quy định số 11-QĐ/TW


Trường Chính trị tỉnh luôn được tỉnh quan tâm đầu tư về mọi mặt

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa hoc, tổng kết thực tiễn, đội ngũ cán bộ, giảng viên tích cực thực hiện các nhiệm vụ khoa học. Kết quả cụ thể: cán bộ, giảng viên nhà trường tham gia nghiên cứu 53 đề tài khoa học (trong đó 01 đề tài cấp tỉnh, 52 đề tài cấp cơ sở). khảo sát, tổng kết hàng trăm vấn đề từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh, tổ chức 13 hội thảo khoa học trong đó 03 hội thảo cấp tỉnh, 10 hội thảo cấp trường); biên tập, phát hành, xuất bản 08 sách chuyên khảo, tham khảo và tài liệu giảng dạy, 20 Bản tin “lý luận và thực tiễn”. Bên cạnh đó, một số giảng viên tham gia viết nhiều bài nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí, ấn phẩm của Trung ương, địa phương, trang thông tin điện tử của trường bảo đảm chất lượng, thông tin thường xuyên được cập nhật.

Cơ sở vật chất của trường ngày càng khang trang, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Nhìn chung, nội dung nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tương đối toàn diện, đa dạng, tiếp cận trên các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng , an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tuy chưa có tổng kết báo cáo đề xuất với lãnh đạo tỉnh về những kết quả nghiên cứu khoa học mang tính tư vấn, kiến nghị, song hoạt động khoa học, tổng kết thực tiễn góp phần nâng cao năng lực của giảng viên, giúp đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên môn, tiếp cận, trải nghiệm với các vấn đề thực tế ở cơ sở, ở các cơ quan, ban, ngành, địa phương để bổ sung kiến thức, làm chất liệu trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, thông qua đó để cán bộ, giảng viên, trong khả năng của mình có thể tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần làm rõ các vấn đề lý luận mà thực tiễn đặt ra.

Như vậy, so với Quy định số 11-QĐ/TW đối với 6 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tế ở chuẩn mức1, nhà trường đã thực hiện hầu hết các nhiệm vụ của Quy định đặt ra. Tuy nhiên đối chiếu theo 9 tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 trong quy trình công nhận trường chính trị chuẩn thì Trường Chính trị Quảng Nam đạt 8/9 tiêu chí, chỉ có tiêu chí số 2 về thực hiện ít nhất 03 đề tài cấp tỉnh trở lên chưa đạt.

Do vậy trong thời gian tới (đến năm 2025), Trường Chính trị Quảng Nam phấn đấu hoàn thành đủ 9/9 tiêu chí và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động khoa học, tổng kết thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường. Để thực hiện tốt điều đó, cần tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau đây:

Một là, tăng cường công tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Đối với thực hiên các đề tài khoa học cấp cơ sở theo quy định không gặp khó khăn, tuy nhiên việc thực hiên ít nhất 03 đề tài khoa học cấp tỉnh trong 5 năm là một thách thức, do vậy nhà trường cần quyết tâm cao để đăng ký thực hiện 3 đề tài khoa học cấp tỉnh, phối hợp tổ chức ít nhất 03 hội thảo khoa học cấp tỉnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo quy định.

Hai là, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực trong hoạt động khoa học, tổng kết thực tiễn. Tập trung nghiên cứu, tổng kết những vấn đề mới đang đặt ra từ thực tiễn xã hội. Kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phải được tổ chức áp dụng vào thực tiễn, trước hết là thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường và lựa chọn tổng hợp báo cáo, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nội dung cần thiết.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng bài viết và tăng số lượng Bản tin “Lý luận và thực tiễn” phát hành 03 số mỗi năm; thường xuyên bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị phần “ Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương”; tổ chức nghiên cứu, viết tài liệu, viết sách, để trong 5 năm đến xuất bản ít nhất 05 sách chuyên khảo, tham khảo hoặc kỷ yếu hội thảo khoa học. Đầu tư, nâng cấp thư viện theo hướng hiện đại, tăng đầu sách, tài liệu, khuyến khích văn hóa đọc, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, giảng viên, học viên tự học, tự nghiên cứu và tham gia các hoạt động khoa học của nhà trường.

Bốn là, nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên. Phổ biến, quán triệt sâu sắc hơn về quy chế nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Quy định Số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, các văn bản quản lý Nhà nước của tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ khoa học và kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thức tiễn của nhà trường, nhằm định hướng nghiên cứu, xác định rõ vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính bắt buộc của cán bộ, giảng viên và thực hiện các nhiệm vụ khoa học đúng quy trình, thủ tục, chế độ đối với hoạt động khoa học, tổng kết thực tiễn theo quy định của Nhà nước.

Năm là, Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường đạt chuẩn để đủ điều kiện thực hiện tốt các hoạt động khoa hoc, tổng kết thực tiễn, đặc biệt chú tâm vào thực hiện chất lượng các đề tài khoa học cấp tỉnh, các hội thảo cấp tỉnh và tham gia viết bài khoa học đạt chất lượng đăng trên Bản tin “Lý luận và thực tiễn”, tạp chí của địa phương hoặc Trung ương, tham gia tư vấn chủ trương, chính sách của tỉnh. Tạo môi trường nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên để họ có khả năng phát huy năng lực nghiên cứu cuả mình, trước hết là các diễn đàn khoa học như hội thảo, tọa đàm, Bản tin “lý luận và thực tiễn”.

 Sáu là, Đổi mới chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử. Cần nâng cao chất lượng tin bài đăng tải, tập trung các bài viết nghiên cứu trao đổi và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Các thành viên ban biên tập và cán bộ phụ trách trang thông tịn điện tử của trường phải phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, trong đó chú ý đến cập nhật đầy đủ nội dung, kỹ thuật biên tập tin bài đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Tác giả: Th.sĩ Đoàn Xuân Phú- Phó Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

    

Liên kết web

Lượt truy cập

00002101374

Hôm nay: 2450
Hôm qua: 3126
Tháng này: 56560
Tuần này: 18593
Năm này: 325360