Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hiện thực hóa khát vọng phát triển trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 8:04 | 27/11 Lượt xem: 727

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là một trong những nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận dụng tư tưởng trên của Người nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng, phát triển Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về trường chính trị chuẩn là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay.


 
   1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc phải trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc; giữ vững quốc phòng an ninh. Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc và kiên định, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng nêu ra quan điểm chỉ đạo: “…Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội…”(1). Xây dựng chế độ chính trị dân chủ, tiến bộ, thực sự vì dân, xây dựng đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội văn minh, đồng thời, giữ vững quốc phòng, an ninh nhằm không ngừng nâng cao đời sống cho Nhân dân. Đại hội XIII của Đảng xác định bốn trụ cột phát triển đất nước: “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”(2).

Phát triển văn hóa - giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh vì mục tiêu đem lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân. Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam mới ngày 3-9-1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết nhằm đáp ứng những đòi hỏi trước mắt của nhân dân là “chống nạn đói; chống nạn dốt và các tệ nạn xã hội khác; thực hiện tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính; xoá bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò; thực hiện tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết”(3). Người đặc biệt chú ý việc nâng cao trình độ dân trí, bồi dưỡng sức dân, thực hành Đời sống mới nhằm phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh. Người khẳng định: “Chúng ta phải biến một nước dốt nát, cực khổ thành một nước văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc”(4), khát vọng tột bậc: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”(5). Ý chí, khát vọng và tấm gương mẫu mực suốt đời phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là động lực, tư tưởng soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên cơ sở phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế, giá trị chung của nhân loại. Từ thực tiễn, hoàn cảnh nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu, lại trải qua chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, xây dựng chủ nghĩa xã hội “không thể làm mau được mà phải làm dần dần”(6), “làm sao cho dân giàu nước mạnh”(7). “Chúng ta phải học tập kinh nghiệm các nước anh em và áp dụng những kinh nghiệm ấy một cách sáng tạo. Chúng ta phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta”(8).

2. Hiện thực hóa khát vọng phát triển Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ Trường Chính trị Quảng Nam là tổ chức cơ sở đảng, loại hình đơn vị sự nghiệp của Đảng, có số lượng đảng viên và tổ chức đảng trực thuộc luôn biến động. Bên cạnh 05 chi bộ trực thuộc với 34 đảng viên là cán bộ, viên chức tương đối ổn định, hằng năm còn có từ 8 đến 10 chi bộ, với 200 đến 250 đảng viên là học viên các lớp đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị sinh hoạt đảng tạm thời tại trường. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức trong sáng, lành mạnh; thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; có trình độ chuyên môn cao, tuổi đời trẻ, có sự nhiệt huyết, năng động và sáng tạo trong công việc.

Sau khi có kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW, 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo(9) gắn với quy định nêu gương của Đảng, tổ chức thực hiện, triển khai, quán triệt đến 100% các Chi bộ khoa, phòng, cán bộ, đảng viên, viên chức, học viên đang học tập tại trường. Chi bộ khoa, phòng xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ theo dõi, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và đăng ký việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị. Công tác biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy quan tâm, tạo động lực, nhân rộng trong cán bộ, đảng viên nhà trường.  


Khuôn viên Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

     

Kế thừa và vận dụng những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, tổng kết thực tiễn, hiện thực hóa khát vọng xây dựng, phát triển Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, cần tập trung thực hiện những giải pháp sau:

Một là, cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, trọng tâm là chuyên đề năm 2023 về “Đổi mới, sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Coi đây là công việc thường xuyên, liên tục, xuyên suốt đối với cấp ủy, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.

Hai là, Cấp ủy, chính quyền, chi bộ khoa, phòng, học viên các lớp tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam cần đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 của Quảng Nam vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết, gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể được giao, gắn trách nhiệm với công tác đánh giá thi đua cuối năm.

Ba là, phát huy cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của những người đứng đầu Cấp ủy, lãnh đạo khoa, phòng, cán bộ, đảng viên, giảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng, phát triển Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, tấm gương mẫu mực, tận tụy, đạo đức trong sáng của người đứng đầu, thầy giáo, cô giáo có ý nghĩa quan trọng trong phương pháp nêu gương, giúp người học tin tưởng, tạo sự nhất quán trong giảng dạy và thực tiễn đời sống hằng ngày.

Bốn là, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hội thảo khoa học liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt, các chuyên đề hàng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị Khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành hằng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên tùy theo vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao đăng ký phù hợp, việc đăng ký phải hướng đến nội dung học tập thiết thực, cụ thể, hiệu quả.

Năm là, thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành các nhóm tiêu chí để đạt Trường chuẩn, từng bước tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện, động viên và có chủ trương, lãnh chỉ đạo kịp thời để hoàn thành đúng tiến độ.

Qua nghiên cứu nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc nhằm xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn những năm đến. Thiết nghĩ, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả tổng hòa nhiều giải pháp trên; đồng thời, là cơ sở vững chắc để đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động về khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên các diễn đàn, không gian mạng hiện nay; tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi quan điểm, mục tiêu, phương hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

--------------------

Chú thích:

1,2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập II, tr.324.

 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011, tập 4, tr.8.

4,8. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011, tập 11, tr.92.

5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011, tập 15, tr.624.

6,7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011, tập 10, tr.390.

9. Kế hoạch số 07- KH/ĐU, ngày 18/10/2021 của Đảng ủy Trường Chính trị về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 14- KH/ĐU, ngày 14/4/2022 của Đảng ủy Trường Chính trị về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.  

Tác giả: ThS.Trần Ngọc Nhiều - Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

    

Liên kết web

Lượt truy cập

00004291121

Hôm nay: 164
Hôm qua: 1205
Tháng này: 38531
Tuần này: 5862
Năm này: 421441