Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Hoạt động của cơ sở

Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh với công tác kiểm tra, giám sát

Ngày đăng: 16:21 | 12/02 Lượt xem: 247

Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong những năm qua, tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã làm tốt việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, cùng với quá trình đổi mới công tác sinh hoạt Chi bộ góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp về lãnh đạo, quản lý. Từ đó có những chuyển biến đáng kể trên tất cả các mặt hoạt động trong đó có công tác xây dựng Đảng trong Nhà trường.


 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra, giám sát. Nếu tổ chức kiểm tra, giám sát chu đáo thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm”. Người đánh giá rất cao ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát sẽ phát hiện và ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đó cũng là cách để góp phần làm tốt công tác tư tưởng nhất là cũng cố lòng tin của dân đối với Đảng. Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam xác định: “Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra của Đảng; các cấp ủy đảng lãnh đạo công tác kiểm tra và tồ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng”.

Xác định vai trò quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Đảng ủy Trường Chính trị thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thông qua các công việc cụ thể và theo chức trách nhiệm vụ của mình về việc chấp hành, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Nhà trường ở các đơn vị mình phụ trách và báo cáo tình hình, kết quả giám sát cho Đảng ủy, đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Năm 2019, Đảng ủy đã tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát sau: kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối với Chi bộ phòng Đào tạo; kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy về sinh hoạt chi bộ và thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 15-QĐi/TU, ngày 14/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường Chính trị về nhiệm vụ công tác năm 2019.       

Qua quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát những ưu điểm được phát huy, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên, trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, Điều lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy để có biện pháp khắc phục.

Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên các mặt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo và các mặt công tác của nhà trường đạt được những kết quả nhất định.      

Tuy nhiên, bên canh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy vẫn còn những hạn chế nhất định, như chất lượng của một số cuộc kiểm tra còn hạn chế; một số Chi bộ trực thuộc tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên có tiến hành nhưng vẫn nặng hình thức, chất lượng chưa cao. Việc tiến hành giám sát cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị vẫn chưa được thường xuyên.

Từ thực trạng đó, để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới tại Đảng ủy Trường chính trị tỉnh thiết thực và đem lại hiệu quả cao, cần thực hiện tốt những giải pháp sau:

Thứ nhất, Đảng ủy cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Chú trọng nghiên cứu các chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ hai, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm từ khi còn manh nha. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm để răn đe và giáo dục.

Thứ ba, đổi mới phương thức, đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát phải cụ thể, sát với tình hình thực tế của nhà trường, đem lại tác dụng thiết thực. Định kỳ, ủy ban kiểm tra tổ chức các hội nghị trao đổi công tác kiểm tra, giám sát để rút kinh nghiệm và thực hiện hiệu quả hơn. Đề cao ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thứ tư, gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên là việc giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra của tổ chức đảng và đảng viên. Cấp ủy cần xem đây là nội dung kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm. Người đứng đầu cấp ủy xem đây là nhiệm vụ thường xuyên. Có như vậy mới tạo được chuyển biến nhất định trong công việc kiểm tra, giám sát của Đảng. 

Tác giả: Nguyễn Thị Khuê

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Liên kết web

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 115 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)