Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Công tác tuyên giáo

Hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 14:34 | 24/07 Lượt xem: 588

Là đảng bộ không có chính quyền cùng cấp, không lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị trong Khối nhưng tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối lại có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hiện nay, Đảng bộ có 64 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 36 đảng bộ và 28 chi bộ cơ sở, với gần 4.000 đảng viên.


 

Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, những năm qua Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định và đặc điểm tình hình của Đảng bộ Khối để lãnh đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng; tạo cơ sở xây dựng khối đoàn kết, thống nhất và lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Theo Người “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm, trong và ngoài Ðảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Công tác tư tưởng tự bản thân nó đã hàm chứa những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đa chiều, liên quan đến tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; liên quan đến sự thành bại của sự nghiệp cách mạng.

Từ đặc thù riêng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Ban Thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở đặc biệt quan tâm. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến, định hướng tư tưởng, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và động viên cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Việc triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng bộ Khối thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Mỗi đợt quán triệt nghị quyết các hội nghị Trung ương, ngoài số đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã tham gia lớp do Tỉnh ủy mở, Đảng ủy Khối thường mở từ 12 đến 13 lớp cho đảng viên toàn Đảng bộ học tập trung tại cơ quan Đảng ủy Khối tạo thuận lợi cho các tổ chức cơ sở đảng có thể cử đảng viên theo học ở các lớp khác nhau, vừa đảm bảo cho đảng viên được tham gia học nghị quyết đầy đủ, vừa đảm bảo giải quyết nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức học tập trung giúp quản lý đảng viên tham gia học nghị quyết được chặt chẽ và có cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm. Bên cạnh đó, để tăng cường trách nhiệm của bí thư cấp ủy cơ sở theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, một số nghị quyết được giao cho cấp ủy cơ sở chủ trì, tổ chức các lớp quán triệt cho cán bộ, đảng viên; Đảng ủy Khối hỗ trợ báo cáo viên khi cần thiết và tăng cường giám sát, đảm bảo nghiêm túc, đạt yêu cầu đề ra. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện nghiêm túc, với nhiều cách làm sáng tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực, thúc đẩy việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên; chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “Chi bộ là gốc rễ của Đảng”, “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do mọi đảng viên đều tốt”. Thực hiện lời dạy của Người, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn nhận thức và xác định chi bộ là nơi trực tiếp quản lý và giáo dục đảng viên, trước hết là về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được quan tâm lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên, quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực, sinh hoạt chuyên đề được duy trì thường xuyên theo đúng tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 08-HD/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh từ việc chuẩn bị nội dung, lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề, trình tự và cách thức tổ chức, điều hành sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Hiện nay đã thực hiện Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và đã có những kết quả tích cực.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời củng cố kiện toàn cấp ủy cơ sở đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đảm bảo vai trò lãnh đạo đối với công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới được quan tâm thực hiện tốt, hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra (tính đến hết năm 2018, đã kết nạp được 879/900 đảng viên, đạt 97,7% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ). Việc chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được tập trung, tạo chuyển biến tốt; công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên thực hiện nghiêm túc, khách quan, ngày càng thực chất. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, nhất là theo dõi, quản lý đảng viên đi nước ngoài, có yếu tố nước ngoài theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy.

Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Ngay từ khi thành lập, Đảng ta luôn xác định kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức, chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng nên rất quan tâm, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và việc giữ gìn kỷ luật đảng. Xem đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm đảm bảo cho mục tiêu, lý tưởng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong đó, giám sát là việc làm thường xuyên, liên tục để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm ngay từ lúc manh nha; kiểm tra là để làm rõ đúng, sai, kết luận và xử lý các vi phạm, trên cơ sở đó, cấp ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo đúng nguyên tắc, quyền hạn và mức độ vi phạm, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở Quy chế làm việc của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành, hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cấp ủy cơ sở và các ban, Văn phòng Đảng ủy theo chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng.

Các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo triển khai, quán triệt kịp thời đến các tổ chức đảng và đảng viên, như: Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21/11/2016 của UBKT Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 30-QĐ/TW; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 07-QĐ/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22/3/2018 của UBKTTW về thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW,… Đồng thời, nghiên cứu cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch thực hiện một cách phù hợp.

Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phụ trách, trực tiếp theo dõi và dự sinh hoạt cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cơ sở, dự sinh hoạt chi bộ để kịp thời nắm bắt thông tin, chỉ đạo giải quyết những vụ việc nổi cộm, phức tạp ngay từ cơ sở. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề khoa học, tránh trùng lắp nhằm giảm áp lực cho cơ sở nhưng đồng thời cũng sát với cơ sở bằng việc lựa chọn đối tượng, nội dung phù hợp. Chú trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm để ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tiến hành xử lý kỷ luật gần 60 trường hợp; xóa tên 03 trường hợp; cho ra khỏi Đảng 05 trường hợp. Việc giải quyết đơn thư, tố cáo được kịp thời, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất nội bộ, hạn chế đơn thư tố cáo. Kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, góp phần quan trọng vào việc xây dựng các tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Về lãnh đạo xây dựng cơ quan, các tổ chức đoàn thể vững mạnh

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất quan tâm lãnh đạo, định hướng hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ sở và chăm lo, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể này hoạt động theo đúng Điều lệ; triển khai thực hiện nghiêm công tác giám sát, phản biện và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) phù hợp với đặc thù riêng của Đảng bộ. Từ thực tiễn hoạt động, phong trào của các đoàn thể đã giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú, tích cực; và cũng chính từ những phong trào, hoạt động này đã giúp cán bộ, đoàn viên gắn bó hơn, đoàn kết hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Có thể khẳng định, những thành tựu về kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục xác định nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định là xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong khối thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, đặt lợi ích của nhân dân, của tập thể lên trên hết; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tiếp tục phát huy dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên từng ngành, từng lĩnh vực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Kết quả đã được tạo lập trong những năm qua là nền tảng để Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quyết tâm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.


Tác giả: Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam

Nguồn tin: Bản tin Xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (số tháng 5+6)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00001426527

Hôm nay: 1979
Hôm qua: 1464
Tháng này: 31087
Tuần này: 1979
Năm này: 130804