Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Công tác tuyên giáo

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam trong tình hình mới

Ngày đăng: 15:16 | 24/07 Lượt xem: 724

“Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng”(1).


 
 Đ/c Nguyễn Phước Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng (tháng 6/2019)

Nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ Khối luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, Đảng bộ Khối có 64 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc (36 đảng bộ và 28 chi bộ) với 3770 đảng viên; trong đó, đảng viên nữ: 1675 đồng chí (chiếm 44,42%), đảng viên là đoàn viên, thanh niên: 452 đồng chí (chiếm 11,98%), đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng: 2539 đồng chí (chiếm 67,34%), đảng viên có trình độ sau đại hoc: 344 đồng chí (chiếm 9,12%), đảng viên có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp: 693 đồng chí (chiếm 18,38%). Từ năm 1997 đến nay, toàn Đảng bộ Khối kết nạp được 3636 đảng viên; bình quân mỗi năm kết nạp được 165 đồng chí đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Để có được kết quả đó, Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm, coi trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng và đảng viên mới. Từ 2010 đến 5/2019, Đảng ủy Khối đã mở 37 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 5194 quần chúng; 18 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 2056 đảng viên mới.

Qua kiểm tra, giám sát, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm cho thấy: công tác phát triển đảng viên có chuyển biến tích cực; số lượng đảng viên được kết nạp đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; nội dung lãnh đạo và nhiệm vụ phát triển đảng viên được quan tâm nhiều hơn trong sinh hoạt chi bộ; phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục chặt chẽ, đúng quy định.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, tiêu biểu như các đảng bộ: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Trường Đại học Quảng Nam, Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên - Môi trường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Sở Y tế, Sở VH-TT&DL ... Phần lớn, đảng viên mới kết nạp phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là tấm gương để quần chúng noi theo; nhiều đảng viên được đề bạt, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cấp chính quyền, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của tổ chức đảng.

Tuy nhiên, một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm, coi trọng đúng mức đến công tác phát triển đảng; vẫn còn tình trạng chạy theo chỉ tiêu số lượng, ít chú ý đến chất lượng; thực hiện quy trình xét chọn quần chúng bồi dưỡng kết nạp chưa chặt chẽ; còn thiếu sót về nguyên tắc, thủ tục; một số đảng viên trẻ chưa thực sự tỏa sáng, rụt rè, không thể hiện chính kiến, thậm chí vi phạm kỷ luật và bị xóa tên khỏi Đảng.

Để nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng ở Đảng bộ Khối; thiết nghĩ, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thư nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng; xem việc xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực công tác... là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng.

Trước hết, quán triệt kỹ trong cấp ủy, đảng viên và quần chúng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng; nắm vững phương châm, quan điểm, quy trình, nội dung về tiêu chuẩn đảng viên trong thời kỳ mới. Mặt khác, bám sát và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định của Đảng về công tác phát triển đảng viên, nhất là Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Quy định số 29 - QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01 - HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Từ đó, tham mưu cấp ủy các cấp bằng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, chặt chẽ các khâu trong quy trình phát triển đảng. Mặt khác, cấp ủy, UBKT các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác phát triển đảng và việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tìm ra giải pháp sát đúng nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo nguồn phát triển đảng.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn, phương châm, phương hướng kết nạp đảng. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, góp phần lựa chọn, kết nạp những người thực sự ưu tú, đồng thời đề cao cảnh giác với các phần tử cơ hội, phản động chui vào phá hoại Đảng.

Kết nạp đảng phải coi trọng tiêu chuẩn, đặc biệt là tiêu chuẩn giác ngộ chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác; người được kết nạp phải thực sự  tiêu biểu, có uy tín trong các tổ chức đoàn thể. Mặt khác, “khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng”(2), tiêu chuẩn. Đồng thời, loại bỏ tư tưởng hẹp hòi, cục bộ, địa phương; chú trọng bồi dưỡng, xem xét kết nạp những quần chúng có trình độ văn hoá, chuyên môn cao, giác ngộ lý tưởng cách mạng, có động cơ vào Đảng đúng đắn, có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ ba, làm tốt công tác lựa chọn, giáo dục, bồi dưỡng nguồn kết nạp Đảng. Đây là khâu tiền đề quan trọng. Muốn làm tốt khâu này, cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần tích cực chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tạo điều kiện để quần chúng tham gia các phong trào hành động cách mạng. Qua đó, phát hiện những nhân tố mới ưu tú, có phẩm chất đạo đức, năng lực tốt để giáo dục, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. 

Cùng với quá trình rèn luyện, tự học; bồi dưỡng kết nạp Đảng là khâu không thể thiếu trong quy trình phát triển đảng viên nhằm cung cấp cho quần chúng những kiến thức cơ bản về Đảng. Do vậy, cấp ủy có chức năng phải thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu, hình thức, phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng và tình hình thực tiễn; đảm bảo tính toàn diện cả về kiến thức, năng lực và phẩm chất đạo đức, lối sống. Việc tổ chức học tập, cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kết nạp Đảng phải thực hiện theo đúng quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thứ tư, thực hiện đúng quy trình, quy định và tổ chức kết nạp đúng nguyên tắc, thủ tục; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng đảng viên, chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn và làm tốt công tác quản lý đảng viên. 

Trên cơ sở lựa chọn, bồi dưỡng nguồn kết nạp, cấp ủy cơ sở cần thực hiện tốt các bước, nội dung trong quy trình xem xét, kết nạp người vào Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng: kiểm tra điều kiện của người vào Đảng, lấy ý kiến nhận xét của tổ chức quần chúng; tiến hành thẩm định vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của người được xem xét kết nạp theo đúng quy định của Trung ương, nhất là Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Một số vấn đề Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” trước khi trình cấp có thẩm quyền chuẩn y. Tổ chức lễ kết nạp chu đáo, đúng nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm sự trang trọng, có tác dụng giáo dục sâu sắc; làm cho người được kết nạp nhận rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Sau khi kết nạp, cấp ủy, tổ chức đảng cần phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ; tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo quy định của Đảng; định hướng mục tiêu để người được kết nạp tiếp tục phấn đấu, rèn luyện toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực công tác nhằm hội đủ điều kiện để chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn.

Mặt khác, cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt công tác quản lý đảng viên nhằm theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, chất lượng hoạt động, năng lực công tác, chiều hướng phấn đấu, phát triển... của người mới kết nạp để có biện pháp giáo dục hoặc đề bạt, bố trí, sử dụng cho phù hợp.

Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Đây là biện pháp hữu hiệu, tiên quyết để xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy, tổ chức đảng cần có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách đảng viên; tin tưởng, mạnh dạn giao nhiệm vụ nặng nề hơn, yêu cầu cao hơn để đảng viên tự vươn lên, tự khẳng định mình đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn người đảng viên như Điều lệ Đảng quy định.

Cùng với kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, những đảng viên thoái hóa, biến chất, không đủ tiêu chuẩn hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng để xây dựng nội bộ Đảng thực sự trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Sáu là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể trong công tác phát triển đảng.

Cấp ủy, tổ chức đảng cần khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể. Đây là môi trường mà trước khi vào Đảng, quần chúng đã trực tiếp tham gia hoạt động. Một trong những vai trò của các tổ chức này là rèn luyện, bồi dưỡng thành viên của mình và giới thiệu với cấp ủy, tổ chức đảng. Với vai trò lãnh đạo của mình, cấp ủy phải thường xuyên chỉ đạo, định hướng các tổ chức quần chúng thực hiện tốt công tác phát triển đảng thông qua nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và chương trình hành động.

“Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”(3). Lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho việc xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


(1) Trích Chỉ thị 51 - CT/TW, ngày 21/01/2000 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII).

(2) Trích Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr.92.

Tác giả: Nguyễn Trọng Lĩnh - Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Nguồn tin: Bản tin Xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (số 5+6)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00001359822

Hôm nay: 578
Hôm qua: 1424
Tháng này: 3931
Tuần này: 3931
Năm này: 64099