Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Công tác tuyên giáo

Vài nét nhớ về công ơn Bác Hồ

Ngày đăng: 9:34 | 19/08 Lượt xem: 906

“Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”


 
 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt, giao lưu điển hình
sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, một quê hương giàu truyền thống văn hóa, cách mạng và tinh thần đấu tranh quật khởi; lớn lên gặp cảnh đất nước lầm than, nô lệ; phải chứng kiến sự thất bại từ những cuộc khởi nghĩa của các bậc văn thân, sỹ phu tiền bối, Nguyễn Ái Quốc sớm hình thành lòng yêu nước và ý chí giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức, bóc lột thực dân, phong kiến. Sinh thời, Người chia sẻ “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Vì lý tưởng ấy, suốt cuộc đời, Người hiến dâng tất cả cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và giải phóng con người. Nhiều lần, Người xuất hiện đúng lúc, kịp thời với vai trò như một “vị cứu tinh” của cách mạng và dân tộc Việt Nam.

T
ìm ra con đường cứu nước mới


Khác với các bậc văn thân, sỹ phu yêu nước như cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc không tìm đến Nhật hay dựa vào Pháp để giải phóng dân tộc mà tím đến phương Tây, đến nước Pháp xem họ làm gì, sau đó trở về giúp dân, giúp nước. Trải qua hành trình tìm đường cứu nước đầy gian lao, thử thách, tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc bắt gặp Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người viết: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta””. Ánh sáng chân lý của Cách mạng Tháng Mười Nga và Luận cương của Lênin đã giúp Người tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Người nhận định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Từ đó, Người khẳng định: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.

Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sau khi tìm thấy con đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc tham gia hoạt động ở nhiều tổ chức thuộc Quốc tế Cộng sản, tích cực viết sách, báo nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga vào phong trào công nhân ở các nước tư bản và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Cạnh đó, 6/1925, Người cải tổ tổ chức Tâm Tâm Xã - một tổ chức yêu nước của người Việt hoạt động tại Trung Quốc, thành Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam về sau. Mặt khác, Nguyễn Ái Quốc tập hợp những người ưu tú, mở lớp giảng dạy lý luận, đào tạo cán bộ cốt cán cho cách mạng nước nhà. Những bài viết, bài giảng của Người được tập hợp và xuất bản thành tác phẩm Đường cách mệnh. Đấy chính là quá trình chuẩn bị chu đáo về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập một chính đảng duy nhất về sau.

Cuối năm 1929, cách mạng trong nước chuyển biến mau lẹ; các tổ chức cộng sản được thành lập, hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau làm cho phong trào cách mạng trong cả nước có nguy cơ bị chia rẽ lớn; yêu cầu thành lập một chính đảng duy nhất để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đặt ra cấp bách hơn lúc nào hết. Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc xuất hiện trong vai trò là một phái viên của Quốc tế Cộng sản, chủ trì hội nghị thành lập đảng ngày 03/02/1930. Với thiên tài, uy tín của mình, Nguyễn Ái Quốc phân tích, lý giải, cảm hóa những bất đồng giữa các tổ chức cộng sản, đưa hội nghị đi đến thống nhất thành lập một chính đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, Nguyễn Ái Quốc có vai trò, công lao to lớn trong việc giải quyết sự khủng hoảng của cách mạng Việt Nam về đường lối và giai cấp lãnh đạo. Đây chính là yếu tố quan trọng, quyết định đến thắng lợi cách mạng Việt Nam về sau.

Triệu tập, chủ trì Hội nghị Trung ương VIII (10 - 19/5/1941)

Sau 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể, ngày 28/01/1941, Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Lúc này tình hình thế giới, trong nước có sự thay đổi lớn: chiến tranh thế giới thứ 2 đang tiếp diễn và bước vào giai đoạn hai với cường độ tàn phá khốc liệt hơn; trong nước, “... bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật...” khiến dân ta chịu hai tầng xiềng xích Pháp, Nhật và “càng cực khổ, nghèo nàn”.

Trong hoàn cảnh khó khăn của lịch sử, Nguyễn Ái Quốc lại xuất hiện như một “vị cứu tinh” của dân tộc. Người gấp rút triệu tập, chủ trì Hội nghị Trung ương VIII để phân tích, đánh giá, dự báo về tình hình thế giới; đồng thời chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh nhằm đoàn kết, tập hợp các giai tầng trong xã hội, chuẩn bị kỹ càng về thế và lực để chủ động chớp thời cơ giành chính quyền, giành lại nền độc lập dân tộc khi thời cơ đến. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941) là yếu tố quan trọng quyết định đến thắng lợi của cuộc cách mạng 8/1945.

Trực tiếp chỉ đạo Cách mạng Tháng Tám và tuyên bố bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Sau khi được chính quyền Tưởng Giới Thạch thả tự do (13/9/1943), tháng 7/1944, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) trở về nước, trực tiếp chỉ đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đang sục sôi cao độ. Dưới sự lãnh đạo sáng tạo, tài tình của Đảng và Bác Hồ, cuộc Cách mạng Tháng Tám đã đánh tan bè lũ phát xít xâm lăng, giành lại nền độc lập cho dân tộc và lật đổ chế độ phong kiến nhà Nguyễn tồn tại hơn một thế kỷ ở nước ta (143 năm). Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước triệu triệu đồng bào quốc dân cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi

Bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố chưa được bao lâu, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ sung tấn công Sài Gòn vì “chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa”. Trong bối cảnh đất nước gặp muôn vàn khó khăn sau ngày độc lập, Đảng ta, Hồ Chủ tịch và nhân dân khắp hai miền Nam Bắc vẫn ngoan cường kháng chiến chống thực dân Pháp. Nền độc lập của dân tộc bị đe dọa nghiêm trọng, có lúc tưởng chừng không thể giữ được. Đó là lúc cách mạng Việt Nam phải đồng thời đối đầu với ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Trong ba thứ giặc ấy, giặc ngoại xâm được Đảng và Bác Hồ xác định là nguy hại nhất. Vì vậy, Đảng và Bác Hồ đã chỉ đạo nhanh chóng diệt giặc đói, giặc dốt để tập trung mọi nguồn lực diệt giặc ngoại xâm.

Trên mảnh đất hình chữ S lúc này đang bị quân Tưởng, Anh và Pháp chia nhau chiếm đóng, đòi quyền lợi. Trong tình thế cam go nhất của lịch sử, Hồ Chủ tịch thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam non trẻ, hóa giải khó khăn cho cách mạng nước nhà bằng Hiệp định Sơ bộ (06/3/1946), Tạm ước (14/9/1946)... Chính điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi để cách mạng Việt Nam tổ chức, củng cố lại lực lượng, chuẩn bị thế và lực mới cho cuộc đấu tranh chống Pháp trường kỳ về sau. Sau 9 năm kháng chiến gian khổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng lãnh đạo nhân dân đánh đổ hoàn toàn chế độ thực dân Pháp bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Hiệp định Genève về lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương ký kết chưa ráo mực, đế quốc Mỹ nhảy vào Việt Nam, thực hiện âm mưu biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Một lần nữa, Đảng và Bác Hồ kính yêu lại lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Mỹ suốt 21 năm ròng rã, đỉnh cao là thắng lới trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong suốt sự nghiệp cách mạng, Người luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, ủng hộ và giao phó những trọng trách cao cả trong hệ thống chính trị. Người luôn thể hiện là vị lãnh tụ thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà chính trị, tư tưởng, quân sự, ngoại giao... lỗi lạc. Công lao của Người với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Tư tưởng của Người mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam và dẫn dắt dân tộc ta tiến đến tương lai tươi sáng.

Để tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của Người trong giai đoạn hiện nay, thiết nghĩ, mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cái tốt, cái thiện, cái đẹp ngày càng “nảy nở như hoa mùa xuân”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.Tác giả: Nguyễn Trọng Lĩnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00001359739

Hôm nay: 495
Hôm qua: 1424
Tháng này: 3848
Tuần này: 3848
Năm này: 64016