Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Công tác tuyên giáo

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 10:17 | 28/08 Lượt xem: 3558

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Suốt chiều dài lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm công tác giáo dục lý luận chính trị nhằm giác ngộ lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong mỗi thời kỳ cách mạng.


 
 Đ/c Phạm Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối
báo cáo nội dung học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới 5/2017

Đảng ủy Khối không có trung tâm bồi dưỡng chính trị mà do ban thường vụ cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối có chức năng tham mưu cho ban thường vụ về kế hoạch, nội dung, báo cáo viên; phối hợp với các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối chuẩn các điều kiện để mở lớp. Công tác giáo dục lý luận chính trị ở Đảng bộ Khối tập trung chủ yếu vào việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Nhận thức đúng vai trò, vị trí của lý luận, thời gian qua, Đảng ủy Khối coi trọng, chăm lo công tác công tác giáo dục lý luận chính trị, góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Khối mở 72 lớp triển khai nghị quyết Trung ương các khóa XI, XII cho 16.600 lượt đảng viên; 14 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1980 quần chúng ưu tú; 07 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 836 đảng viên mới; 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng cho trên 400 cấp ủy cơ sở; 07 lớp thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế cho cán bộ chủ chốt, Báo cáo viên Đảng ủy Khối; 04 lớp triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trên 800 lượt cán bộ là cấp ủy cơ sở; 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho gần 500 lượt cán bộ là tuyên truyền viên và đội ngũ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở. Qua kiểm tra, đánh giá hằng năm cho thấy, việc bồi dưỡng lý luận chính trị đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị cũng như công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục lý luận chính trị; chất lượng, hiệu quả học tập có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị mặc dù đã được đổi mới, nhưng vẫn còn bất cập; nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện vẫn nặng về lý thuyết, chưa phát triển các kỹ năng thực hành cho người học. Báo cáo viên giảng day có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; phương pháp giảng dạy còn một chiều, ít thảo luận, trao đổi. Chế độ chính sách đối với người dạy, người học chưa phù hợp.

Nguyên nhân chủ yếu là do người học không xác định được mục đích đúng đắn của việc học tập lý luận chính trị, học không vì mục đích tự thân mà vì lý do thăng tiến, lấy bằng cấp đáp ứng tiêu chuẩn để được đề bạt, bổ nhiệm. Bên cạnh đó, tự thân công tác giáo dục lý luận cũng có những hạn chế nhất định như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về tình trạng suy thoái, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và những hậu quả gây ra”.

Để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại Đảng bộ Khối trong tình hình mới; thiết nghĩ, cấp ủy, cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tích cực nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; coi đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Phải xác định đúng vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị; thực hiện nghiêm túc Quy định 54-QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng. Mặt khác, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và tổ chức thực hiện có hiệu quả ở cấp mình. Thường xuyên sơ kết, tổng kết hoạt động thực tiễn, rút ra ưu điểm, mô hình tiên tiên, bài học kinh nghiệm để phát huy, nhân rộng và bổ sung vào phương thức lãnh đạo; đồng thời nêu nguyên nhân và biện pháp để khắc phục khuyết điểm, hạn chế.

Hai là, đổi mới nội dung giáo dục lý luận chính trị theo hướng lý luận phải gắn liền với thực tiễn, phục vụ nhu cầu công tác của người học. Nội dung chương trình cần bổ sung kịp thời những quan điểm, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước và bám sát tình hình thực tiễn đất nước, địa phương, gắn liền với việc tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức học tập, nghiên cứu chủ trương, nghị quyết của Đảng; chú trọng việc biên soạn nội dung đề cương báo cáo nghị quyết, tài liệu học tập nghị quyết, bảo đảm phù hợp với đối tượng người học; mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng sau khi học xong phải nắm được những điểm cơ bản nhất về quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, chỉ thị.

Ba là, đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng phát huy tính độc lập, tích cực của người học, “học đi đôi với hành”. Đa dạng hóa các phương thức giáo dục lý luận chính trị, kết hợp giữa học ở trường, lớp với quá trình tự học của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Nâng cao chất lượng tham mưu của ban tuyên giáo cấp ủy trong công tác tổ chức học tập, quán triệt, hướng dẫn, theo dõi, quản lý việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Về phương pháp và hình thức, người giảng cần kết hợp nhuần nhuyễn các biện pháp thuyết trình, giải thích, so sánh, phân tích, tổng hợp, định tính, định lượng... tùy theo đối tượng, nội dung, mục đích và yêu cầu bài giảng; tập trung phân tích, lý giải chiều sâu những nội dung cơ bản, mới, mang tính định hướng; tránh tình trạng trùng lắp vấn đề trong một chuyên đề hoặc giữa các chuyên đề với nhau; sử dụng các phương tiện trợ giảng để minh chứng, biểu thị, lý giải sự kiện, hiện tượng nhằm giúp người học khắc sâu vấn đề; dùng các phương pháp sư phạm để theo dõi, quản lý lớp học; tăng cường thời gian nghiên cứu, đối thoại để làm rõ sự kiện, hiện tượng.

Mặt khác, cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần sắp xếp công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, quần chúng yên tâm học tập để tránh tình trạng xin (hoặc bỏ) về giữa giờ giải quyết công việc; có biện pháp thích hợp để giáo dục, rèn luyện những cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện không nghiêm việc học tập lý luận chính trị.

Bốn là, phát huy tính chủ động, sáng tạo, gắn bó với công tác giáo dục lý luận chính trị của đội ngũ báo cáo viên. Ngoài trang bị lý luận chính trị cho người học, người giảng cần bám sát thực tiễn để giúp người học hiểu, nắm chắc lý luận và nhất là giúp người học biết cách vận dụng lý luận vào thực tiễn. Do đó, cấp ủy cần xác định lực lượng, sắp xếp, bố trí báo cáo viên có chất lượng và kinh nghiệm, phù hợp với từng chuyên đề của chương trình để giảng dạy. Ưu tiên bố trí những báo cáo viên có trình độ, năng lực giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu sâu rộng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Năm là, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ Báo cáo viên Đảng ủy Khối và tuyên truyền viên cơ sở. Cấp ủy có thẩm quyền và cơ quan chuyên trách cần tạo điều kiện để đội ngũ này tiếp cận, nắm bắt thông tin mới phục vụ công tác giáo dục, bồi dưỡng. Có cơ chế, chính sách phù hợp để động viên tâm huyết và sang tạo của binh chủng làm công tác tuyên truyền.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; biểu dương, nhân rộng những mô hình điển hình nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở Đảng bộ Khối. Đầu tư cơ sở vật chất và nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động dạy và học.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đảng ta tổ chức trường học lý luận cho cán bộ để nâng cao trình độ lý luận của Đảng ta đặng để giải quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế của Đảng ta, để Đảng ta có thể làm tốt hơn công tác của mình, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ cách mạng của mình”. Sự nghiệp cách mạng phía trước của Đảng ta, của dân tộc ta có nhiều thuận lợi, thời cơ, thách thức, khó khăn đan xen; vai trò định hướng của lý luận càng trở nên quan trong hơn bao giờ hết. Do đó, đổi mới, nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị là việc làm hết sức quan trọng, cần thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Tác giả: Nguyễn Trọng Lĩnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Nguồn tin: Bản tin Xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (số tháng 7/2019)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00001359784

Hôm nay: 540
Hôm qua: 1424
Tháng này: 3893
Tuần này: 3893
Năm này: 64061