Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Công tác tuyên giáo

Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam trong tình hình mới

Ngày đăng: 13:59 | 31/01 Lượt xem: 1324

Công tác chính trị, tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là vũ khí sắc bén nhằm tuyên truyền, cổ vũ, tập hợp đảng viên, quần chúng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong mỗi thời kỳ cách mạng.

 
 Đ/c Phạm Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối
báo cáo chuyên đề nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2019

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Theo Người, “chính trị là linh hồn, chuyên môn là thể xác”[1] và “tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt”[2], “tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”[3], “trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống  nhất thì hành động mới thống nhất”[4].

Nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng đối với công tác xây dựng Đảng; trong nhiều năm qua, Đảng bộ Khối luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hiện nay, Đảng bộ Khối có 64 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc (36 đảng bộ, 28 chi bộ) với trên 4.300 đảng viên; hoạt động ở hai loại hình chủ yếu là cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Cấp ủy cơ sở luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên làm tốt chức năng tham mưu và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành.

Qua kiểm tra, đánh giá hằng năm cho thấy, công tác chính trị, tư tưởng của cấp ủy, tổ chức đảng đang từng bước đổi mới, có chiều sâu, khoa học, hiệu quả. Cấp ủy 02 cấp xây dựng, thực hiện nghiêm quy chế, chương trình, kế hoạch công tác của nhiệm kỳ và hằng năm. Dân chủ được mở rộng trong hội họp, sinh hoạt trên cơ sở đảm bảo tính tập trung; có nhiều ý kiến chất lượng tham gia xây dựng chủ trương, giải pháp để xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; phân công ủy viên ban chấp hành thường xuyên theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở để nắm bắt, phát hiện những nảy sinh về chính trị, tư tưởng và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành “Khung chuẩn mực gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” theo hướng tích hợp nội dung Nghị quyết, Chỉ thị sát với loại hình của tổ chức, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Qua triển thực hiện, đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, nêu gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến; thông tin tình hình trong nước, quốc tế, thông tin những vấn đề dư luận quan tâm... đã góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Khối mở 72 lớp triển khai nghị quyết Trung ương các khóa XI, XII cho 16.600 lượt đảng viên; 14 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1980 quần chúng ưu tú; 07 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 836 đảng viên mới; 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng cho trên 400 cấp ủy cơ sở; 07 lớp thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và vấn đề dư luận quan tâm cho cán bộ chủ chốt; 04 lớp triển khai chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW cho trên 800 lượt cán bộ là cấp ủy cơ sở; 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho gần 500 lượt cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được triển khai thường xuyên và ngày càng nền nếp, chất lượng. Trong sinh hoạt chi bộ, công tác tư tưởng luôn được chú trọng đúng mức, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, gắn công tác tư tưởng với việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết số 35 - NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên các phương tiện truyền thông và không gian mạng.

Nhờ vậy, hầu hết cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đặt niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng được giữ vững và phát huy; không ngừng phấn đấu, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, điều hành và tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, công tác chính trị, tư tưởng trong thời gian qua vẫn còn hạn chế nhất định: Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác chính trị, tư tưởng; chất lượng sinh hoạt tư tưởng, giáo dục truyền thống chưa được quan tâm; tính giáo dục, tính chiến đấu trong công tác tư tưởng còn hạn chế; một số đảng viên băn khoăn trước thách thức mà đất nước đang phải đối mặt, có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu, ngại nghiên cứu, học tập; còn tình trạng nể nang, né tránh, không dám đấu tranh với các biểu hiện sai trái; có lúc, có nơi cấp ủy, tổ chức đảng chưa nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

Nguyên nhân chủ yếu là do cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng. Mặt khác, như  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới”.


Để khắc phục những khuyết điểm nêu trên và nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng tại Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu mới; thiết nghĩ, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Qua đó, trang bị kiến thức lý luận, khẳng định và chống nguy cơ chệch hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ; đề ra giải pháp khả thi trong xây dựng kế hoạch thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Xác định đúng vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị; thực hiện nghiêm túc Quy định 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng. Cấp ủy 02 cấp cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; đồng thời xem đó là tiêu chí quan trọng để đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch vào những cương vị lãnh đạo các cấp. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”.

Hai là, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp công tác chính trị, tư tưởng theo hướng bám sát nguyên tắc, thực tiễn hoạt động và cập nhật nhanh các vấn đề mang tính thời sự. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với củng cố, xây dựng tổ chức đảng, chống tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận của quần chúng và đáp ứng yêu cầu nâng cao nhận thức phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Thường xuyên thông tin thời sự và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tư tưởng, tuyên giáo ở cơ sở và đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động trên lĩnh vực này. Bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm cao nhất, trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng của tổ chức đảng.

Ba là, tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, quê hương xứ Quảng; bồi dưỡng niềm tin lý tưởng, ý chí tự lực, tự cường, gắn bó trách nhiệm cá nhân với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối tư duy khoa học, sáng tạo, biết chủ động và giải quyết vấn đề nảy sinh từ thực tiễn; có ý thức xây dựng đoàn kết trong Đảng, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, mở rộng, phát huy dân chủ và đảm bảo tính tập trung trong sinh hoạt Đảng, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên đề xuất, thảo luận, bày tỏ chính kiến riêng, hạn chế phát ngôn tùy tiện, truyền bá ngoài tổ chức các quan điểm sai trái hoặc gây mất đoàn kết nội bộ. Giữ nghiêm kỷ luật Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, có kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm và xây dựng cam kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Chi bộ phải theo dõi, nắm bắt hoạt động của đảng viên, lắng nghe ý kiến của quần chúng và giải quyết kịp thời mầm mống gây mất đoàn kết nội bộ (nếu có). Xây dựng tập thể đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, độ lượng, vị tha, thân ái tình đồng chí, đồng nghiệp. Mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng trong tổ chức đoàn thể thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn hoá - xã hội.

Năm là, thông qua giáo dục chính trị để xây dựng văn hóa công sở, bởi lẽ văn hoá là điều kiện thuận lợi và cơ bản cho việc tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị. Muốn xây dựng văn hóa công sở, phải có tư duy chính trị, có nền tảng văn hoá trong sạch, vững chắc và mỗi một cá nhân phải tự tìm hiểu, học tập, rèn giũa. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, làm việc khoa học, sát thực tế, gần dân, có tinh thần học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phong cách ứng xử chuẩn mực, giao tiếp lịch sự, ứng xử văn minh.

Sự nghiệp cách mạng phía trước của Đảng ta, của dân tộc ta có nhiều thuận lợi, thời cơ, thách thức, khó khăn đan xen; vai trò của công tác chính trị, tư tưởng càng trở nên quan trong hơn bao giờ hết. Do đó, đổi mới, nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng là việc làm hết sức quan trọng, cần thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

1- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H.1995, tr 492.

2 - Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 9, Nxb CTQG, H. 2000, tr. 277.

3 - Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2002, tr. 242.

4 - Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2002, tr. 319.

Tác giả: Phạm Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Nguyễn Trọng Lĩnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Nguồn tin: Bản tin của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam: Mừng Xuân Canh Tý 2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00001694606

Hôm nay: 443
Hôm qua: 813
Tháng này: 19805
Tuần này: 1990
Năm này: 398883