Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Công tác tuyên giáo

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII

Ngày đăng: 13:44 | 10/03 Lượt xem: 719

Nhiệm kỳ đại hội VIII (2015-2020), Đảng bộ Khối lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh có những thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức. Bám sát chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cấp ủy 02 cấp tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Khối đề ra.


 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quyết tâm
phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

Các tổ chức cơ sở đảng thuộc khối Đảng tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ khối, chủ động tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ tỉnh đề ra; chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”...; tổ chức sơ kết,  tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Qua đó, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội, góp phần đưa chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.

Tổ chức đảng khối cơ quan Mặt trận, đoàn thể, lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ quy định; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có chiều sâu và hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng phong trào; triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, dấy lên các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.    

Tổ chức đảng trong cơ quan hành chính, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoạch định và triển khai đồng bộ các chủ trương trên các lĩnh vực đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến khoảng 10%, đạt chỉ tiêu đề ra; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng gần 75 triệu đồng.

Tổ chức đảng khối nội chính, lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham mưu cấp trên ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động tư pháp; thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án..., góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tổ chức đảng khối cơ quan truyền thông, lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả việc đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng tuyên truyền, thông tin, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và xây dựng Đảng.

Cấp ủy 02 cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, diễn biến tư tưởng trong đảng viên, quần chúng và định hướng, đề xuất biện pháp giải quyết vướng mắc về tư tưởng; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chăm lo công tác quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế, định hướng vấn đề dư luận quan tâm; bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mơi và bồi dưỡng kết nạp Đảng; tập huấn chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm... đến cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm khung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; lấy việc học tập, làm theo làm một tiêu chí trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức hằng năm; đưa Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành việc làm quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng 15 tập thể và 09 cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác; đề nghị Tỉnh ủy khen thưởng 01 cá nhân theo quy định.

Đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, bộ máy của Đảng ủy Khối; quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; hướng dẫn khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng cho cơ sở. Chú trọng xây dựng đội ngũ cấp ủy các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định; thường xuyên kiện toàn, củng cố cấp ủy 02 cấp đảm bảo số lượng và nâng cao chất lượng. Trong nhiệm kỳ, đã bổ sung 03 đồng chí Bí thư, 01 Phó Bí thư và 08 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; chỉ định bổ sung 68 cấp ủy viên, chuẩn y kết quả bầu bổ sung 19 ủy viên ban thường vụ, chỉ định và chuẩn y kết quả bổ sung 40 đồng chí bí thư, phó bí thư thuộc cấp ủy cơ sở; kết nạp 932/750 quần chúng ưu tú vào Đảng (tăng 24,26% so với nghị quyết); trao Huy hiệu Đảng cho 172 đồng chí, phát 1.398 thẻ đảng, chuyển chính thức 1.080 đảng viên; kết luận tiêu chuẩn chính trị 566 trường hợp để đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ, cấp ủy và thẩm định tiêu chuẩn chính trị 932 quần chúng để phát triển đảng viên mới; rà soát, sàng lọc, xóa tên 06 đảng viên, khai trừ 02 đảng viên, đưa ra khỏi Đảng 07 đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư; tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên luôn vượt chỉ tiêu, bình quân hằng năm là 90,45% (tăng 10,45% so với nghị quyết); đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm là 97,92% (tăng 2,92 % so với nghị quyết); giải thể 03 chi bộ, thành lập mới 05 tổ chức cơ sở đảng và tiếp nhận 36 tổ chức đảng. Toàn Đảng bộ Khối, có 45/65 thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng thời là bí thư cấp ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, nâng cao về hiệu lực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối tổ chức kiểm tra 17 tổ chức đảng và 14 đảng viên, giám sát 18 tổ chức đảng và 18 đảng viên; cấp cơ sở kiểm tra 197 tổ chức đảng và 328 đảng viên, giám sát 172 tổ chức đảng và 623 đảng viên. UBKT cấp ủy 02 cấp kiểm tra 174 tổ chức đảng và giám sát 177 tổ chức đảng, 192 đảng viên. Toàn Đảng bộ Khối đã xử lý kỷ luật 03 tổ chức đảng (khiển trách), 82 đảng viên (khiển trách: 69, cảnh cáo: 10, cách chức: 01, khai trừ: 02), tăng 54,71% so với nhiệm kỳ trước. Cũng trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối đã xử lý kỷ luật 07 cá nhân liên quan đến tham nhũng.

Cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, quản lý, điều hành và vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; thăm hỏi, động viên các đơn vị kết nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Những kết quả đạt được nổi bật nêu trên là cơ sở quan trọng cho Đảng bộ Khối tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Nguyễn Trọng Lĩnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00001694605

Hôm nay: 442
Hôm qua: 813
Tháng này: 19804
Tuần này: 1989
Năm này: 398882