Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Công tác tuyên giáo

Góp phần nâng cao chất lượng báo cáo chính trị đại hội Đảng cấp cơ sở

Ngày đăng: 13:44 | 31/03 Lượt xem: 973

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các cấp ủy Đảng đã và đang tập trung chuẩn bị nội dung, điều kiện cho đại hội Đảng cấp mình. Một trong những khâu chuẩn bị quan trọng, có tính quyết định đến sự thành công của đại hội là việc xây dựng báo cáo chính trị.


 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII 

Báo cáo chính trị tại đại hội Đảng các cấp là văn bản do cấp ủy soạn thảo, trình đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ các cấp thảo luận, biểu quyết thông qua. Đó là văn kiện có tính khái quát và hàm lượng khoa học cao, phản ảnh thực trạng vận động, đánh giá tổng quan kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của tổ chức đảng cả một nhiệm kỳ; đồng thời, đề ra phướng hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ đến. Nói cách khác, báo cáo chính trị là bản đánh giá, tổng kết thực tiễn và định hướng toàn diện các mặt công tác của một tổ chức đảng.

Xây dựng báo cáo chính trị là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đại hội Đảng các cấp nói chung và cấp cơ sở nói riêng. Báo cáo phải thể hiện rõ vị trí, vai trò, chức năng lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng. Do đó, việc chuẩn bị và xây dựng báo cáo chính trị cần được cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành công phu, kỹ lưỡng trên cơ sở mở rộng dân chủ, tập trung trí tuệ, với quan điểm nhìn thẳng và phản ánh đúng sự thật trên tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc; có khảo sát thực tế, nghiên cứu tình hình; lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, quần chúng để hoàn chỉnh trước khi trình đại hội.

Thực tế, việc chuẩn bị báo cáo chính trị đại hội Đảng cấp cơ sở ở Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy: chất lượng báo cáo chính trị của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao; nội dung dàn trải, dài nhưng thiếu cụ thể, chưa xác định được nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để xoáy sâu phân tích; thiếu tính cô đọng, khái quát về ngữ nghĩa, chặt chẽ về bố cục; cách đặt tiêu đề của từng phần, mục thiếu thống nhất với nội dung; nhất là các giải pháp, biện pháp thực hiện thiếu tính thiết thực, cụ thể và khả thi; tuân thủ chưa nghiêm quy trình soạn thảo, kỹ thuật và thể thức văn bản trong Đảng.

Những hạn chế nêu trên, chủ yếu là do cấp ủy cơ sở còn xem nhẹ việc xây dựng báo cáo chính trị, chưa tập trung chỉ đạo làm tốt các bước chuẩn bị nội dung; chưa bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở; không thành lập tiểu ban nội dung hoặc phân công cấp ủy viên chuẩn bị theo quy định mà giao trọn việc cho đồng chí phụ trách đảng vụ, có khi việc phân công chưa phù hợp với năng lực, sở trường của người đảm nhận. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu nhiệt tình, tâm huyết, thờ ơ với việc tham gia góp ý xây dựng dự thảo báo cáo nên chưa tập trung và phát huy được trí tuệ tập thể. Trong đại hội, phần lớn các ý kiến tham gia góp ý báo cáo còn xuôi chiều, nặng kể thành tích, chưa đi sâu thảo luận, đề xuất giải pháp và chưa tạo được không khí sôi nổi trong trao đổi, thảo luận.  

Để nâng cao chất lượng báo cáo chính trị đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, thiết nghĩ mỗi cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Khối cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, làm tốt khâu chuẩn bị. Đây là yếu tố có vai trò quan trọng, góp phần quyết định chất lượng báo cáo chính trị. Vì vậy, trong việc xây dựng báo cáo, cấp ủy cơ sở cần tập trung chuẩn bị thật chu đáo, tâm huyết, xây dựng và thực hiện đồng bộ các bước theo trình tự sau:

- Nghiên cứu kỹ và cụ thể hóa các văn bản, ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về những nội dung liên quan đến việc xây dựng báo cáo chính trị, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị;

- Cấp ủy ra quyết định thành lập tiểu ban nội dung và phân công cụ thể cho từng cá nhân (đối với đảng bộ cơ sở) hoặc phân công cấp ủy viên (đối với chi bộ cơ sở) trực tiếp thực hiện việc chuẩn bị đề cương, dự thảo văn kiện;

- Dự thảo đề cương; cấp ủy thảo luận, thống nhất thông qua;

- Tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, số liệu chính xác, có so sánh giữa chỉ tiêu và thực hiện bằng cách tổ chức rà soát, khảo sát lại những số liệu của cơ quan, đơn vị đến thời điểm cuối nhiệm kỳ;

- Sau khi chuẩn bị xong đề cương và công tác tổng hợp số liệu, cấp ủy chỉ đạo tiến hành viết dự thảo báo cáo;

- Cấp ủy bàn bạc, thảo luận nhiều lần để thông qua dự thảo báo cáo; lấy ý kiến góp ý của đảng viên, quần chúng để bổ sung, hoàn thiện và xin ý kiến của cấp ủy cấp trên trực tiếp trước khi trình đại hội.

Quá trình xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo cần khơi dậy và tập trung trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc tham gia thảo luận, đánh giá thực trạng hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; đồng thời hoạch định chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình, công trình, việc làm cụ thể và giải pháp khả thi để tổ chức thực hiện.

Hai là, phải đảm bảo nội dung chủ yếu, lối hành văn và kỹ thuật soạn thảo văn bản. Nội dung báo cáo cần phản ánh đầy đủ hai phần: phần thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phân tích rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân của nó, tự phê bình và phê bình hoặc rút kinh nghiệm về sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong nhiệm kỳ qua; phần thứ hai, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tổ chức đảng trong nhiệm kỳ tới, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Viết báo cáo chính trị là việc làm không hề đơn giản. Báo cáo đòi hỏi độ khái quát cao nhưng phải rõ ràng, chính xác, dễ hiểu. Chính vì thế, trong báo cáo hành văn phải mạch lạc, từ ngữ trong sáng, cô đọng, khái quát; hạn chế cách viết chung chung, thiếu chặt chẽ, lôgic, dùng từ tối nghĩa hoặc không rõ nghĩa, lấy báo cáo cũ ra để chỉnh sửa số liệu...  

Bên cạnh đó, báo cáo cần đảm bảo thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trong Đảng theo quy định Hướng dẫn số 36 - HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng để tăng tính thẩm mỹ và nâng cao giá trị báo cáo.

Ba là, công tác tổ chức, điều hành trong đại hội đối với việc lấy ý kiến góp ý vào báo cáo chính trị cần được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, khoa học. Cơ quan điều hành đại hội cần hướng đảng viên, đại biểu tập trung ý kiến vào từng nhóm vấn đề theo bố cục của báo cáo chính trị, nhất là phần phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp. Các vấn đề lớn, quan trọng cần đầu tư thời gian thích đáng để thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng trên tinh thần dân chủ, tránh áp đặt, xuôi chiều và phát huy cao độ trí tuệ của đảng viên, đại biểu trong đại hội.

Năng lực tổ chức, điều hành sẽ quyết định không khí thảo luận và chất lượng ý kiến góp ý báo cáo chính trị của đảng viên, đại biểu trong đại hội; đồng thời, phản ánh rõ nét các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt trong Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đại hội là hình hình thức sinh hoạt Đảng cao nhất, quan trọng nhất. Vì vậy, trong điều hành đại hội lấy ý kiến góp ý báo cáo phải chọn những đồng chí có năng lực, kinh nghiệm, nắm vững nguyên tắc, thủ tục tham gia đoàn chủ tịch. Mỗi thành viên trong đoàn chủ tịch phải chuẩn bị chu đáo nội dung điều hành. Làm tốt công tác này là thành tố quan trọng góp phần quyết định đến việc nâng cao chất lượng báo cáo chính trị.

Bốn là, làm tốt khâu tổng hợp ý kiến tham gia góp ý báo cáo chính trị. Việc tổng hợp ý kiến góp ý nhằm tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. Báo cáo tổng hợp phải phản ánh đầy đủ và đúng tinh thần ý kiến tham gia góp ý. Vì thế, quá trình tổng hợp cần bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tổng hợp; đảm bảo tính trung thực, đầy đủ, chính xác ý kiến thảo luận tại đại hội và ý kiến của quần chúng. Những ý kiến cá biệt có nội dung sâu sắc phải ghi rõ lập luận, không bình luận, nhận xét theo ý kiến chủ quan người tổng hợp. Phân định, sắp xếp và tổng hợp ý kiến thảo luận theo nhóm nội dung vấn đề được hướng dẫn thảo luận và trình tự bố cục báo cáo. Muốn làm tốt khâu này, cấp ủy cơ sở phải nghiên cứu cụ thể hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý của cấp trên và phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm đảm đương tổng hợp.  

Sự thành công của đại hội Đảng cấp cơ sở là điều kiện, tiền đề tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Làm tốt khâu chuẩn bị, công tác điều hành và tổng hợp ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng báo cáo chính trị chính là yếu tố quan trọng đóng góp vào sự thành công của đại hội Đảng cấp cơ sở. Phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ vừa là cách thức, biện pháp thực hiện, vừa là trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong việc tham xây dựng văn kiện đại hội ở mỗi tổ chức cơ sở đảng.

Tác giả: Phạm Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Nguyễn Trọng Lĩnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Nguồn tin: Bản tin Xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam: Số tháng 3/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00001694611

Hôm nay: 448
Hôm qua: 813
Tháng này: 19810
Tuần này: 1995
Năm này: 398888