Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Tổ chức kiểm tra (Kiểm tra,giám sát)

Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 13:10 | 06/12 Lượt xem: 13019

Là một Đảng bộ gồm các tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, làm nhiệm vụ tham mưu chiến lược và quản lý tổng hợp ở tầm vĩ mô trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (ĐUKCCQTƯ) xác định một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ coi đây là khâu đột phá quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối, kết quả đạt được là cơ bản, có những đóng góp quan trọng; phát hiện, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các lĩnh vực công tác. Vai trò, năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ; công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nhiệm kỳ qua còn một số hạn chế cần khắc phục. Do vậy, Đảng ủy Khối chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ này. Mục tiêu là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tập trung khắc phục yếu kém trong công tác cán bộ. Đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Đảng ủy Khối, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối xác định sáu nội dung trọng tâm là: (1) Thống nhất về mặt nhận thức, xây dựng quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ. (2) Xây dựng kế hoạch và biện pháp thật cụ thể, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm từng loại hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối. (3) Lựa chọn địa bàn trọng điểm và các khâu đột phá để tạo chuyển biến rõ nét, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ. (4) Phát huy mạnh mẽ vai trò đi đầu, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. (5) Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nhất là đối với cấp chi bộ. (6) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các cơ quan Trung ương.

Đồng thời, Đảng ủy Khối đề ra những giải pháp cụ thể, trước hết, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ phải tạo sự thống nhất, đồng thuận, có nhận thức sâu sắc và quyết tâm chính trị cao về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài. Sớm tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách là kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi đảng bộ, cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; bảo đảm nguyên tắc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối, các tổ chức đảng trong Khối xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; tổ chức lấy ý kiến, thảo luận dân chủ trong cán bộ, đảng viên, chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, thiết thực để tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả.

Các đảng bộ tập trung năm trọng tâm: (1) triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng chi bộ; (2) thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối thoại, chất vấn để phát huy dân chủ thật sự trong sinh hoạt đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật phát ngôn; (3) đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, làm cho nhiệm vụ này trở thành nhu cầu thiết thân, trách nhiệm của từng cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; (4) đẩy mạnh hoạt động nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; (5) xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị ở cơ sở.

Tập trung triển khai thực hiện bốn đột phá: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; Nâng cao chất lượng chi bộ; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng và công tác dân vận; Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xây dựng một số nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; đẩy mạnh và tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng nghị quyết về cải cách hành chính trong công tác đảng,… nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy… nhằm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện kịp thời Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Một trong những nội dung được chú trọng là tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng tập trung tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý đối với công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo cụ thể hóa những nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, khắc phục căn bản tình trạng nói suông, nói không đi đôi với làm trong thực thi nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi trách nhiệm, quyền lực của người có chức, có quyền, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị bằng các quy chế, quy định, chế tài cụ thể, có sự giám sát của quần chúng. Mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu tự xác định trách nhiệm cá nhân và thực hành nhiệm vụ được chi bộ, cấp ủy đảng giao; gương mẫu, chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định nội bộ của cơ quan, đơn vị; là hạt nhân quy tụ quần chúng thật sự là tấm gương cho cán bộ, quần chúng noi theo.

Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong các cơ quan Trung ương.

Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; tăng cường giám sát, quản lý đảng viên ở chi bộ và nơi cư trú; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần có các cơ chế để các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát một cách hiệu quả.

Với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 nhất định sẽ đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: Nguyễn Quang Dương - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Nguồn tin: Tạp chí Xây dựng Đảng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

    

Liên kết web

Lượt truy cập

00002911831

Hôm nay: 5110
Hôm qua: 5309
Tháng này: 125197
Tuần này: 22397
Năm này: 331495