Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Tổ chức xây dựng Đảng, Văn phòng

Tăng sức đề kháng trong Đảng: Gương mẫu giữ mình, không chịu sức ép nào!

Ngày đăng: 8:39 | 15/08 Lượt xem: 623

Cuối tháng 6.2022, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam được thành lập, gồm 15 thành viên, do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường làm Trưởng ban. Trả lời phỏng vấn Báo Quảng Nam, đồng chí Phan Việt Cường khẳng định:


Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ nhất thảo luận và thống nhất quy chế làm việc, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ảnh: N.Đ
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ nhất thảo luận và thống nhất quy chế làm việc, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ảnh: N.Đ

“Quảng Nam nhận thức sâu sắc và xác định công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm tuyên truyền, quán triệt nhằm tạo nhận thức đúng đắn, đầy đủ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về PCTN, tiêu cực, đạt nhiều kết quả”.

- Phóng viên: Từ việc thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, xin đồng chí chia sẻ thêm về quyết tâm chính trị của Quảng Nam trong công tác này thời gian đến?

“Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phải có bản lĩnh chính trị, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh trước những việc làm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quan trọng hơn cả là bản thân phải biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất kỳ sức ép không trong sáng nào, nhằm thống nhất ý chí, hành động, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ”.

(Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo 

phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh)

- Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Trong 10 năm qua, để thực hiện hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với mỗi giai đoạn cụ thể.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước, Tỉnh ủy (khóa XXII) thống nhất ban hành nghị quyết mới về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 25.4.2022).

Trước đó, lần đầu tiên sau 25 năm tái lập tỉnh, Tỉnh ủy (khóa XXII) ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17.12.2021).

Qua đó, khẳng định quyết tâm chính trị của Quảng Nam trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực để xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Minh chứng cho quyết tâm chính trị đó của tỉnh là ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Quyết định số 67, ngày 2.6.2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ngày 20.6.2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 605-QĐ/TU, thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Quảng Nam.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên và xây dựng chương trình công tác trong 6 tháng cuối năm 2022, đưa Ban Chỉ đạo đi vào hoạt động.

Trên cơ sở đó, các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch làm việc; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác PCTN, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo về chủ trương, định hướng xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Phóng viên: Đảng ta xác định công tác PCTN, tiêu cực là cuộc đấu tranh “chống giặc nội xâm”, mang tính lâu dài, khó khăn và phức tạp. Thưa đồng chí, để làm tốt công tác này, yêu cầu đặt ra đối với mỗi thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan làm công tác PCTN, tiêu cực tỉnh là gì?

- Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Tại hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, chúng tôi đã quán triệt yêu cầu đặt ra đối với từng thành viên phải phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nêu gương; trước hết là nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác; trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh phải có bản lĩnh chính trị, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh trước những việc làm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quan trọng hơn cả là bản thân phải biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất kỳ sức ép không trong sáng nào, nhằm thống nhất ý chí, hành động, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Đồng thời phát huy tối đa trí tuệ tập thể xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 23 của Tỉnh ủy (khóa XXII), với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Đối với các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, tiêu cực, trước hết phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; phải xây dựng được đội ngũ cán bộ PCTN, tiêu cực các cấp trong tỉnh thật sự có bản lĩnh, thật sự liêm chính, trong sạch; không chịu bất cứ sức ép nào của tổ chức, cá nhân; bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào của những kẻ phạm tội như lời của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, đã nhiều lần nhắc nhở: “Phải PCTN, tiêu cực trước hết và ngay trong các cơ quan PCTN, tiêu cực!”.

Phóng viên: Qua thực tiễn công tác PCTN, tiêu cực của tỉnh, định hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo sẽ như thế nào để góp phần vào nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ tỉnh, thưa đồng chí?

- Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Trước mắt, Ban Chỉ đạo tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23 của Tỉnh ủy (khóa XXII).

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực gắn với nhiệm vụ then chốt nhất là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự trong đấu tranh PCTN, tiêu cực trên tất cả lĩnh vực; trọng tâm là đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã khởi tố; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng mới phát sinh theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Có vụ việc thì phải xác minh làm rõ, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, nhưng cũng không làm oan người vô tội; kịp thời ngăn ngừa tẩu tán tài sản, thu hồi tối đa tài sản tham nhũng.

Với trách nhiệm và quyết tâm cao, Ban Chỉ đạo sẽ phát huy hiệu quả hoạt động, cùng hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt công tác PCTN, tiêu cực.

- Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

    

Liên kết web

Lượt truy cập

00004291125

Hôm nay: 168
Hôm qua: 1205
Tháng này: 38535
Tuần này: 5866
Năm này: 421445