Zalo

Ảnh minh họa: Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 (khóa XXII)

I. CÁC HỘI NGHỊ ĐỊNH KỲ CỦA TỈNH ỦY

1. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11: Tháng 3/2023.

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023.

- Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng thành phố Hội An trở thành thành phố văn hóa - sinh thái - du lịch.

- Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

2. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12: Tháng 6/2023.

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

- Đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

- Đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy.

- Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; ban hành Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về công tác dân vận trong tình hình mới.

- Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị.

3. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13: Tháng 9/2023.

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023.

- Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Cho ý kiến về Đề án sáp nhập địa giới hành chính cấp huyện.

4. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14: Đầu tháng 12/2023.

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Tỉnh ủy khóa XXII.

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2023; bàn Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2024.

- Bàn một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII.

II. HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CỦA TỈNH ỦY

* Qúy I/2023: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (tổ chức trong tháng 01/2023 theo Kế hoạch số 182-KH/TU, ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Ngoài ra, Tỉnh ủy còn tổ chức các hội nghị chuyên đề, đột xuất khác để quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các văn bản theo yêu cầu của Trung ương, bàn công tác cán bộ và thông qua các nội dung theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên có chương trình làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.