Các đại biểu đồng chủ trì Hội thảo.

Sáng 17/12, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức.

Đồng chủ trì điều hành hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh.

Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố, các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý, doanh nghiệp văn hóa trong và ngoài nước…

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa, dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, đã luôn chú trọng thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, tăng cường hoạt động giám sát, thông qua các quyết định quan trọng nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi mọi quyết sách của Quốc hội phải sát với thực tế trong nước và tình hình thế giới, trên cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và luận cứ khoa học, thực tiễn vững chắc.

Hội thảo sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa; việc huy động, bố trí nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Từ đó, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh việc huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, với cách tiếp cận mới về vai trò của văn hóa trong phát triển, các chiến lược, kế hoạch và nguồn lực cho phát triển văn hóa vẫn chưa được kết nối đồng bộ với các chiến lược, kế hoạch và nguồn lực phát triển của các ngành, lĩnh vực khác và chưa đặt trong sự phát triển tổng thể, hài hòa nhưng có trọng tâm, trọng điểm của phát triển quốc gia, các vùng miền và các địa phương trong cả nước.

Muốn hiện thực hóa yêu cầu nói trên, các chủ trương, chính sách phải giải quyết thật tốt, có hiệu quả những mối quan hệ biện chứng cơ bản, phản ánh sâu sắc quy luật phát triển của văn hóa Việt Nam trong tiến trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đất nước, đó là: Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển; kết nối linh hoạt giữa quốc gia và quốc tế; kết nối giữa truyền thống và hiện đại; phát huy vai trò của văn hóa đại chúng và văn hóa tinh hoa.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã gợi mở một số vấn đề để các đại biểu tập trung thảo luận, gồm: Bổ sung, hoàn thiện thể chế, pháp luật và chính sách tạo môi trường cho các hoạt động văn hóa và phát triển văn hóa; đổi mới cách thức xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, các dự án đầu tư phát triển văn hóa; chính sách phát triển con người toàn diện, chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm công tác văn hóa; thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển; xây dựng các chính sách tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa…

Hội thảo được tổ chức theo 2 phiên: Phiên chuyên đề buổi sáng và phiên toàn thể buổi chiều, với 3 nhóm nội dung thảo luận chính: Thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển văn hóa.

 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội thảo.

Trong phiên chuyên đề, các đại biểu đã tập trung trình bày tham luận về chủ trương, đường lối của Đảng và một số  định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, phát huy nguồn lực xây dựng nền văn hóa Việt Nam “dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học”; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới; thực trạng và giải pháp về chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; đánh giá tình hình triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hoá từ năm 2016 đến nay.

Cùng với đó, các tham luận cũng tập trung vào các nội dung định hướng, chính sách và nguồn lực cho phát triển công nghiệp âm nhạc và điện ảnh tại TP Hồ Chí Minh; chính sách và nguồn lực cho bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở tỉnh Thừa Thiên - Huế; thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, nghệ thuật.

 Toàn cảnh Hội thảo.

Theo kế hoạch, buổi chiều ngày 17/12, trong phiên toàn thể, Hội thảo sẽ được nghe các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Bắc Ninh. Cùng với đó, phiên toàn thể sẽ bao gồm 2 phần: Tham luận và thảo luận.

Trong phần tham luận, các đại biểu sẽ nghe báo cáo trung tâm về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Các đại biểu sẽ trình bày tham luận về kinh nghiệm quốc tế trong các chính sách văn hóa và đo lường văn hóa trong sự phát triển bền vững; kết nối, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội phục vụ phát triển văn hóa; giáo dục văn hóa và giáo dục để phát triển văn hóa; định hướng, chính sách và nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu Thành phố Hà Nội sáng tạo; chính sách và nguồn lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An; giới thiệu về chính sách công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc; vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Diễn ra trong 1 ngày với 800 đại biểu tham dự trực tiếp, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021./.

Thùy Linh