Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Nghiên cứu lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tạo nền tảng từ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Ngày đăng: 14:50 | 03/03 Lượt xem: 354

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa XIII đã nêu rõ: ”Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên. Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh; tăng cường trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch…”.

Gắn kết nhận thức và hành động

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nhiệm vụ này, những năm qua Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Đảng bộ) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nhận thức rõ cơ sở lý luận, đường lối, cương lĩnh của Đảng, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; làm cơ sở cho sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Đảng ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham dự đầy đủ các lớp học tập, quán triệt nghị quyết, quy định của Đảng và viết bài thu hoạch. Hằng năm, mỗi đảng viên đăng ký cam kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định nêu gương và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cam kết vào dịp kiểm điểm, đánh giá xếp loại cuối năm. Tại các cuộc họp Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy, chi ủy các chi bộ thường xuyên thông báo, quán triệt nội dung các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo mới của cấp ủy cấp trên. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; chủ động, tích cực lãnh đạo việc đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; nhạy bén nắm bắt tình hình thời sự, chính trị trong từng thời điểm để tập trung tuyên truyền nhằm định hướng cho cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cả nhiệm kỳ và hằng năm ban hành kế hoạch triển khai cụ thể theo chuyên đề. Trong đó xác định rõ chuẩn mực về đạo đức và phong cách của Người phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và đặc thù công tác của cơ quan.

Công tác sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ đã đi vào nền nếp và ngày càng nâng cao chất lượng. Đảng ủy đã tổ chức từ 2 đến 4 buổi sinh hoạt chuyên đề/năm cho toàn đảng bộ. Nội dung chuyên đề gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, chú trọng việc vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào thực tế công tác tại cơ quan. Một số chuyên đề nổi bật như “Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ”, “Ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Sự phát triển của mạng xã hội và việc định hướng thông tin nhằm ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Tại các buổi sinh hoạt, đảng viên đã sôi nổi phát biểu xây dựng, gợi mở làm sáng tỏ và sâu sắc thêm nội dung, tạo điều kiện cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022.

Cùng với Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc cũng thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần với nhiều nội dung đa dạng phong phú. Đặc biệt, nhằm đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và tạo điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác sinh hoạt chuyên đề giữa các chi bộ trực thuộc, từ năm 2019 Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ luân phiên hằng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho toàn Đảng bộ. Đây là một cách làm mới đem lại hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, Đảng ủy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt việc nêu gương, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, một giải pháp quan trọng để thực hành xây dựng Đảng về đạo đức, cũng là biện pháp quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục bồi đắp

Đảng ủy, các chi ủy trực thuộc phải xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả tinh thần, nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW, khóa XIII, mà trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiến hành đồng thời công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên. Gắn đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo gương Bác Hồ. Trước hết là đổi mới cách tiếp cận những nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những định hướng trong chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho sát với điều kiện thực tiễn đất nước và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, định kỳ tổ chức thông tin chuyên đề, phổ biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kịp thời định hướng tư tưởng, cập nhật thông tin, phản ảnh đầy đủ, chính xác những vấn đề bức xúc liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà cán bộ, đảng viên, quần chúng và dư luận xã hội quan tâm.

Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan phải gương mẫu thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, thực sự là công bộc tận tụy của Nhân dân. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để đánh giá định lượng kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể và cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên.

Tác giả: Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00003150195

Hôm nay: 2880
Hôm qua: 1983
Tháng này: 116496
Tuần này: 5825
Năm này: 569859