Phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức!

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013

Email In PDF.


Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/TCTU, ngày 08.11.2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng. Ngày 12.11.2013, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 371-CV/ĐUK hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013. 

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Công văn 371-CV/ĐUK của Ban Thường vụ và: Bieu mau TCCSD DV 2013co so.rar


ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN
*
Số  371- CV/ĐUK
V/v hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tam Kỳ, ngày 12  tháng 11 năm 2013


                    Kính gửi: Các cấp uỷ cơ sở.

 Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/TCTU, ngày 08.11.2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng thực hiện như sau:

Năm 2013, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng của tập thể và cá nhân thực hiện theo Hướng dẫn số 14-HD/TCTU, ngày 08.11.2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam. Sau khi kiểm điểm, việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013 về đối tượng, nội dung, phương pháp xếp loại thực hiện theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11.10.2011 của Ban Tổ chức Trung ương (Lưu ý: Nội dung kiểm điểm tập thể và cá nhân đảng viên thực hiện theo Điểm 2; Mục II Hướng dẫn số 14-HD/TCTU ngày 08.11.2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Việc đánh giá phân loại cán bộ: Trên cơ sở kiểm điểm tự xếp loại của từng cá nhân, cấp có thẩm quyền kết luận, phân loại cán bộ theo 01 trong 04 mức tại Điều 11, Quy chế đánh giá cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW, ngày 08.02.2010 của Bộ Chính trị (kèm theo phiếu biểu quyết).

Để nâng cao chất lượng việc đánh giá tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ, đề nghị các cấp ủy cơ sở quan tâm một số việc sau:

 1- Cấp uỷ cơ sở tổ chức quán triệt đến đảng viên Hướng dẫn số 14-HD/TCTU, ngày 08.11.2013 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 11.10.2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 371-CV/ĐUK, ngày 12.11.2013 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2013 Đồng thời có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo mục đích yêu cầu, nội dung, phương pháp đánh giá; khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

2- Về đánh giá tổ chức đảng

          a- Đánh giá tổ chức cơ sở đảng

          - Cấp uỷ chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy (hoặc chi bộ) theo 4 nội dung của Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém cấp uỷ tự chấm điểm cho từng phần theo 5 nội dung trong Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW và tự xếp loại tổ chức cơ sở đảng như quy định.

          - Ngoài quy định của Ban Tổ chức Trung ương, các tổ chức cơ sở đảng vi phạm một trong các vấn đề sau đây không xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh dù đạt 90 điểm trở lên:

          + Không tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị và không xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện cụ thể trong năm.

+ Đảng ủy, chi bộ không sinh hoạt 02 kỳ/năm

          + Không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT theo quy định Điều 30, 32, Điều lệ Đảng

          + Một trong các tổ chức đoàn thể không đạt vững mạnh trở lên

+ Cơ quan không đạt “Cơ quan có đời sống văn hóa tốt”

+ Cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo của cơ quan đơn vị bị kỷ luật trong năm với bất kỳ hình thức nào trong hệ thống chính trị.

          b- Đánh giá chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

          - Căn cứ các hướng dẫn của cấp trên và tình hình cụ thể ở đơn vị, đảng uỷ cơ sở hướng dẫn cụ thể về nội dung, phương pháp đánh giá theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng một cách thiết thực.

          - Yêu cầu đánh giá chi bộ trực thuộc phải đảm bảo chất lượng và đảng uỷ cơ sở chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chi bộ và đảng viên trong đảng bộ. Trong các chi bộ đạt TSVM cấp uỷ xét chọn chi bộ TSVM tiêu biểu (không quá 20%) để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo Quyết định 878-QĐ/TU ngày 24.10.2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế Thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ tỉnh.

          3- Về đánh giá đảng viên

- Cấp uỷ cơ sở hướng dẫn đảng viên tự làm bản kiểm điểm theo nội dung Hướng dẫn số 14-HD/TCTU ngày 08.11.2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. (có mẫu kèm theo) và xem xét, quyết định xếp loại đối với đảng viên trong đảng bộ, chi bộ.

- Phải lấy ý kiến cấp uỷ nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị trước khi đánh giá đảng viên, thực hiện theo mẫu TBC-76, (có mẫu kèm theo).

          - Chất lượng đảng viên được xếp theo 4 mức (như trong Hướng dẫn số 07- HD/BTCTW). Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 15% trong tổng số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và được khen thưởng theo quyết định số 878-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

          - Ngoài quy định của Ban Tổ chức Trung ương, những đảng viên có một trong các vấn đề sau đây không xếp mức đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

          + Vắng 2 lần sinh hoạt chi bộ trở lên trong năm (trừ trường hợp có lý do chính đáng do chi bộ xem xét quyết định).

          + Cấp uỷ viên, cấp trưởng và phó của cơ quan, đơn vị sinh hoạt trong tổ chức đảng không đạt mức trong sạch vững mạnh.

4.  Nội dung báo cáo

+ Báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy (hoặc chi bộ) năm 2013.

+ Báo cáo, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013 theo 05 nội dung Hướng dẫn 07 của Ban Tổ chức Trung ương.

+ Các biểu mẫu:

1. Bảng chấm điểm tổ chức cơ sở  đảng năm 2013

2. Mẫu 7a - đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2013.

3. Mẫu 7a.1 -  xếp loại chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở năm 2013.

4. Danh sách chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở TSVM năm 2013 và nhiều năm liền.

5. Mẫu 7b – báo cáo đánh giá chất lượng đảng viên năm 2013.

6. Báo cáo kết quả xếp loại đảng viên năm 2013 (theo mẫu)

7. Danh sách đảng viên xuất sắc năm 2013 và nhiều năm liền (theo mẫu).

8. Danh sách đảng viên chưa đánh giá xếp loại và đảng viên miễn sinh hoạt đảng (theo mẫu).

9. Danh sách đảng viên đủ tư cách nhưng còn hạn chế từng mặt (theo mẫu).

10. Danh sách đảng viên vi phạm tư cách (theo mẫu).

5. Thời điểm báo cáo

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2013 gởi cho Ban Thường vụ (qua Ban Tổ chức Đảng uỷ) trước ngày 10.12.2013.

          Ban Thường vụ Đảng uỷ yêu cầu cấp uỷ cơ sở triển khai nghiêm túc, chu đáo, đạt chất lượng và đúng tiến độ đề ra./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c);
- Các Ban Đảng ủy khối;
- Lưu VPĐUK.

T/M  BAN THƯỜNG VỤ

 BÍ THƯ

(Đã ký)

Bùi Phan Toản

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 11 2013 02:10  

Phóng sự - Truyền hình

đảng bộ khối các cơ quan tỉnh quảng nam
đảng bộ khối các cơ quan tỉnh quảng nam đảng bộ khối các cơ quan tỉnh quảng nam đảng bộ khối các cơ quan tỉnh quảng nam đảng bộ khối các cơ quan tỉnh quảng nam
dieuhanh

Liên kết website

© 2012 - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 115 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại: 0510.852614 Fax: 0510.852614
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)